Trvalá udržateľnosť - Logistika

Krátko o našich projektoch v zahraničí.

Naše projekty na kompenzovanie emisií CO2.

UPS® carbon neutral + projekty na likvidáciu metánových a skládkových plynov

Kolumbia, La Pradera: Na skládku každodenne pribúda približne 2100 ton odpadu. Rozkladom organického materiálu sa uvoľňujú veľké množstvá metánu, skleníkového plynu, ktorý je pre životné prostredie 21-krát škodlivejší ako oxid uhličitý (CO ). Ekologický manažment plynov zabraňuje tomu, aby sa metán ďalej uvoľňoval do atmosféry, a tým prispieva k ochrane klímy.

Čína, Dalian: Aj na tejto skládke sa metán uvoľňovaný z odpadov premieňa na čistú energiu a odvádza do miestnej elektrickej siete. To zabezpečuje dve podstatné vylepšenia. Okrem výhod pre životné prostredie prináša tento projekt aj vyššiu kvalitu života pre miestne obyvateľstvo: vďaka utesneniu skládky už nie sú okolité obce ohrozované znečistením ovzdušia ani výbuchmi plynov. Tento udržateľný vývoj vytvára navyše pracovné miesta v regióne. Takisto sa tým výrazne zabraňuje používaniu fosílnych palív na výrobu prúdu. V Číne je tento projekt na získavanie prúdu zo skládkového plynu jedným z prvých vôbec.

UPS® carbon neutral + różne projekty

Turecko, Ankara: Plynové motory inštalované výhradne na účely výroby prúdu dokážu dosiahnuť výkon 16,8 MW. Týmto spôsobom priteká ročne približne 140.000 MWh do tureckej elektrickej siete.

USA, Kalifornia: Projekt Garcia River Forest chráni vďaka udržateľnému lesnému hospodárstvu stromy, rastliny a živočíchy a zlepšuje aj kvalitu vody. Overený projekt na kompenzáciu emisií CO takisto prispieva k ochrane regionálnych pracovných miest v lesnom hospodárstve v srdci kalifornského regiónu Redwood. Zachovaním tejto lesnej oblasti a obnovou prirodzeného životného prostredia sa dá ročne ušetriť 77000 ton emisií skleníkových plynov.

Thajsko, Chonburi: Na výrobu škrobu tapioka pre potravinársky priemysel a priemysel výroby zubnej pasty sa tu vo veľkých množstvách pestuje koreň rastliny manioka. Sušenie týchto rastlín si však vyžaduje veľa vody a rovnako produkuje mnoho odpadovej vody s vysokým obsahom organických látok. Túto odpadovú vodu využíva projekt na výrobu bioplynu − metánové emisie sa zachytávajú z priemyselnej odpadovej vody − a využívajú sa ako zdroj energie. Toto využitie umožnilo ukončenie používania fosílnych palív. Výrazne sa znížilo aj znečistenie vzduchu, ktoré spôsoboval rozklad organického materiálu.