Späť
Produktový poradca Prevádzka

8 otázok k prvej pomoci v podniku

Upozornenie: nasledujúce doplňujúce informácie k téme Prvá pomoc sa zakladajú na nemeckých zákonoch a nariadeniach. Rešpektujte, prosím, záväzné vnútroštátne predpisy a ustanovenia. Bližšie informácie získate od svojho kompetentného úradu.

Napriek všetkým snahám o prevenciu úrazov sa to stalo rýchlo: zamestnanec sa zranil pri vykonávaní svojej pracovnej činnosti a potrebuje prvú pomoc. Ale čo presne sa dá chápať pod pojmom „Prvá pomoc“? A aké rámcové podmienky musia byť splnené v podniku, aby sa dala poskytnúť prvá pomoc?


V tomto článku Vám ukážeme, na čo musíte dbať pri téme prvej pomoci, aké zákonné nariadenia existujú a aké produkty potrebujete na poskytnutie prvej pomoci vo Vašom podniku.

Príručka prvej pomoci wt$

Aké legislatívne základy existujú?

Predpis o prevencii pred úrazmi BGV A1 „Zásady prevencie“ definuje požiadavky na materiál pre prvú pomoc a zariadenia na poskytovanie prvej pomoci v podniku. Vysvetlivky a konkretizácie k tomuto predpisu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci nájdete v smernici BGR A1 „Zásady prevencie“.


Principiálne musí zamestnávateľ podľa § 2 BGV A1 vykonať potrebné opatrenia na prevenciu pracovných úrazov a účinné poskytnutie prvej pomoci. Organizácia prvej pomoci v podniku je podľa § 24 BGV A1 v oblasti zodpovednosti podniku. Podnik musí vytvoriť predpoklady na to, aby sa dala v núdzovom prípade poskytnúť prvá pomoc.

Čo to presne znamená pre Vás ako zamestnávateľa? Na zabezpečenie prvej pomoci v podniku potrebujete materiál na poskytovanie prvej pomoci, dopravné prostriedky na prepravu do zdravotníckych zariadení, sanitárne priestory a príp. záchranné prístroje. Okrem toho sa musí personál ako napríklad poskytovatelia prvej pomoci alebo podnikový sanitár školiť, aby získali odborné vedomosti na poskytovanie prvej pomoci. V nasledujúcich odsekoch zistíte viac o tejto téme.

Čo je potrebné dodržiavať pri materiáli na poskytovanie prvej pomoci?

Príručka prvej pomoci ler

K materiálu na poskytovanie prvej pomoci patria lekárničky, skrinky na obväzy a kufre prvej pomoci. Ktorý z týchto troch variantov prichádza do úvahy vo Vašom podniku, závisí od podnikových daností. Zatiaľ čo lekárnička sa dá rýchlo uschovať v skrini, musí sa skrinka na obväzy natrvalo upevniť na stene. Kufor prvej pomoci spája oboje: vďaka rukoväti ho môžete pohodlne prepravovať, ale takisto sa dá pomocou upevňovacieho materiálu zafixovať na stene.

Materiál na poskytovanie prvej pomoci sa musí uschovať tak, aby bol vždy na dosah ruky a ľahko prístupný, ako aj chránený pred škodlivými vplyvmi a prítomný v dostatočnom množstve. V pravidelných intervaloch sa musí skontrolovať úplnosť materiálu a jeho aktuálnosť.

Podľa § 24 ods. 6 BGV A1 sa musí každé poskytnutie pomoci zadokumentovať v knihe prvej pomoci a musí sa archivovať päť rokov. Táto dokumentácia poskytuje dôležité základné informácie potrebné na plánovanie a organizáciu prvej pomoci. Dajú sa analyzovať ťažiská úrazov a z toho vznikajúce poranenia a prijať bezpečnostné opatrenia. V prípade pracovného úrazu slúži kniha prvej pomoci ako dôkaz na uplatnenie nárokov na náhradu škody voči poisťovni.

Koľko materiálu prvej pomoci potrebujeme?

Čo a aké množstvo musí obsahovať lekárnička, skrinka na obväzy alebo kufor prvej pomoci, regulujú rôzne DIN normy. Podľa DIN 13157 obsahuje malá lekárnička 65 dielov, okrem iného rôzne obväzy, kompresy, trojrohé šatky, nožnice, pomocné náplasti, jednorazové rukavice a záchrannú deku. Veľká lekárnička podľa DIN 13169 obsahuje 127 dielov. Dôležitá informácia: obe lekárničky sa odlišujú nielen podľa druhu materiálu, ale aj podľa množstva.

Podľa veľkosti podniku a prítomných podnikových rizík je potrebný rôzny počet lekárničiek:

Administratívne a obchodné prevádzky

1 až 50 zamestnancov: 1 malá lekárnička

51 až 300 zamestnancov: 1 veľká lekárnička

každých ďalších 300 zamestnancov: 1 veľká lekárnička

Výrobné a spracovateľské prevádzky

1 až 20 zamestnancov: 1 malá lekárnička

21 až 100 zamestnancov: 1 veľká lekárnička

každých ďalších 100 zamestnancov: 1 veľká lekárnička

Staveniská

1 až 10 zamestnancov: 1 malá lekárnička

11 až 50 zamestnancov: 1 veľká lekárnička

každých ďalších 50 zamestnancov: 1 veľká lekárnička

Veľkú lekárničku DIN 13169 je možné nahradiť dvoma malými lekárničkami DIN 13157.

Existujú nariadenia týkajúce sa trvanlivosti materiálu prvej pomoci?

Obsahy lekárničiek, skriniek na obväzy alebo kufrov prvej pomoci majú rôznu trvanlivosť. Sterilne zabalené materiály (napr. kompresy alebo obväzový materiál) majú dátum minimálnej trvanlivosti, ktorý môže v závislosti od výrobcu dosahovať až do 20 rokov. Podľa zákona o zdravotníckych pomôckach sa obväzový materiál po uplynutí dátumu použiteľnosti už nesmie používať. Základom tejto prísnej regulácie je skutočnosť, že napríklad obväzy už nie sú sterilné alebo náplasti strácajú svoje lepiace schopnosti. Nesterilne zabalené materiály (napr. trojrohé šatky alebo záchranné deky) nemajú dátum minimálnej trvanlivosti a musia sa znova doplniť až po spotrebovaní.

Príručka prvej pomoci wt$

Ako to vyzerá s prvou pomocou v špeciálnych profesijných skupinách?

V závislosti od profesijnej skupiny vyzerá ohrozenie úrazom rôzne. V kancelárii sa môže rýchlo stať, že sa niekto poraní nožnicami alebo poreže na rezačke a potrebuje náplasť. Naopak v priemysle, kde sa pracuje s ťažkými zariadeniami, sú poranenia často závažnejšie – pomliaždenia, väčšie rezné poranenia alebo poleptania sa tu vyskytujú opakovane, a to aj napriek vyšším bezpečnostným štandardom.

Na ošetrenie rôznych takýchto poranení bol pre profesijné skupiny strojárstvo, spracovanie kovov, administratíva a dielňa vyvinutý špeciálny kufor prvej pomoci. Tento obsahuje základné vybavenie podľa DIN 13157 plus rozšírenie podľa profesijnej činnosti, ako je očná núdzová sprcha, dýchacia maska, chladiaci sprej alebo replantačné vrecko. Na vyžiadanie Vám môžeme zostaviť kufor prvej pre iné profesijné skupiny. Jednoducho nás kontaktujte.

Čo je potrebné rešpektovať pri preprave zraneného?

Podľa § 24 ods. 3 BGV A1 je povinnosť prepraviť zraneného po úraze v podniku odborne a šetrne na ďalšie lekárske vyšetrenie. Vykonáva sa to pomocou záchranných prepravných prostriedkov. K nim patria klasické nosidlá. Na pracoviskách s priestrannými firemnými budovami musia byť nosidlá k dispozícii na viacerých dobre dostupných miestach.

Inak to vyzerá v profesijných odvetviach, kde sa pracuje za špeciálnych rámcových podmienok, napr. v baníctve alebo pri záchrane vo výškach. Klasické nosidlá sa tu z dôvodu priestorových podmienok nedajú použiť. Odporúčame nosidlá SCOOP s chrbticovým rámom, závesné košové nosidlá alebo iné prepravné prostriedky.

Musí mať každá firma k dispozícii sanitárnu miestnosť?

V závislosti od veľkosti, resp. ohrozenia v podniku sa musí podľa § 25; ods. 4 BGV A1 zriadiť sanitárna miestnosť v podniku. Takáto miestnosť prvej pomoci má v prvom rade podporiť účinnosť prvej pomoci tým, že zranený a osoby, ktoré mu pomáhajú, sú chránení pred rušivými vplyvmi. Podľa nariadenia pre pracoviská (ArbStättV), smerníc o pracoviskách (ASR) a požiadaviek zákona na ochranu matiek sa musia v sanitárnej miestnosti umiestniť príslušné ležadlá.

Mimochodom: zariadenia prvej pomoci musia byť označené, aby sa dali v núdzovom prípade rýchlo nájsť. Aké nariadenia k tomuto označovaniu existujú, si môžete prečítať v našom poradcovi Rozpoznávacie vzdialenosti.

Existujú ešte iné pomôcky, ktoré sa používajú pri poskytovaní prvej pomoci?

Pri niektorých úrazoch, ako napríklad požiar alebo poleptanie lúhom, sú potrebné prídavné záchranné zariadenia. K tomu patria napr. telové sprchy, fľaše na vyplachovanie očí, záchranné plachty alebo rezacie zariadenia. Aj hasiace prístroje spadajú do tejto kategórie.

V našom produktovom poradcovi Fľaše na vyplachovanie očí sa dozviete viac o správnom používaní týchto vyplachovacích fliaš v rámci poskytovania prvej pomoci.

Naše top kategórie z tohto poradcu