Späť
Produktový poradca Životné prostredie

Čo je čistý priestor?

S týmto sortimentom vám ponúkame množstvo produktov pre čisté priestory, ktoré vám pomôžu dodržiavať vaše individuálne miestne smernice týkajúce sa koncentrácie častíc, napr. regály, prepravné vozíky a vozíky na prístroje, stoly, skrine, zariadenie do prezliekární, nádoby na odpad, pracovné stoličky, atď.

Plánovacia pomôcka Čistý priestor wt$

V mnohých výrobných oblastiach sa dnes musí kontrolovať a riadiť koncentrácia častíc vo vzduchu. Účinne sa musí zabrániť nečistotám akéhokoľvek druhu. Ako príklad slúži napr. výroba polovodičov, zdravotných zariadení alebo farmaceutický priemysel a výroba liečiv.

Už bežným pohybom ramien pri sedení odovzdá človek až 10 mil. častíc za minútu. Úlohou techniky čistých priestorov je účinne pôsobiť proti nebezpečenstvám smerujúcim z ľudí a pracoviska na pracovné operácie.

Podľa možnosti pri každom produkte uvádzame odporúčanie, v ktorých triedach čistého priestoru sa výrobok môže použiť. Rozhodujúcim pre voľbu produktov a vlastnosti produktov sú "rámcové podmienky" vášho čistého priestoru (napr. vyskytujúce sa častice, používané médiá, atď.), ako aj vaše vlastné miestne smernice. Radi vám poradíme, ktoré vyhotovenie výrobku je vhodné pre váš špecifický prípad použitia.

S čistým priestorom sa vytvorí definovaná oblasť, v ktorej sa dá pracovať v "čistých" podmienkach. Tieto podmienky sú potrebné v stále viacerých oblastiach: v medicínskej oblasti, výskumných laboratóriách, v potravinárskom, farmaceutickom, elektronickom priemysle a v priemysle výroby polovodičov.

Znečistenie výrobného prostredia spôsobené prachom a časticami by znižovalo kvalitu produktov alebo by ju úplne spochybňovalo. Na vytvorenie "čistého" pracoviska nestačí zásobovať miestnosť čistým vzduchom. Potrebné je zabrániť aj tomu, aby sa vznikajúce kontaminácie mohli usadzovať v miestnosti. Pritom ani jeden čistý priestor nie je taký istý ako druhý, pretože priestorové danosti, priebeh procesov, požadovaná trieda čistého priestoru a samozrejme aj investičné a prevádzkové náklady vyžadujú individuálne riešenia.

Plánovacia pomôcka Čistý priestor wt$

Úloha techniky čistých priestorov

Technika čistých priestorov chráni produkty, procesy a pracujúceho človeka pred škodlivým pôsobením nečistôt. Vlastná úloha techniky čistých priestorov spočíva v zabezpečení vopred stanovenej čistoty vzduchu v pracovnom priestore z hľadiska vzduchom prenášaných cudzích látok vo vzduchu vo forme častíc, aby sa zabránilo škodlivému pôsobeniu týchto cudzích látok vo vzduchu na procesy a na človeka!

Z toho vyplývajú v širšom zmysle nasledujúce úlohy:

 • Udržiavanie častíc z okolitého vzduchu mimo pracoviska
 • Filtrácia vzduchu a riadenie prúdenia
 • Podtlakové a pretlakové odstupňovanie medzi priestormi a druhmi priestorov
 • Udržiavanie určitého stavu ovzdušia ako je teplota vzduchu a vlhkosť vzduchu
 • Privádzať do procesu vysoko čisté médiá
 • Technika výroby a vedenie procesu kompatibilné s čistým priestorom
 • Prispôsobené správanie personálu a k tomu potrebné školenie a motivácia
 • Zvládnutie čistoty povrchov produktov, pracovných plôch a obalových prostriedkov
 • Odvádzanie a likvidovanie odpadového vzduchu z procesu


Ochrana produktu:

 • Ochrana účinných látok pred kontamináciou inými v tom istom podniku vyrábanými aktívnymi substanciami
 • Ochrana medziproduktov a konečných produktov výroby liečiv pred znečistením mikroorganizmami a produktmi ich látkovej výmeny (pyrogény)
 • Ochrana pracovných procesov biotechnológie pred kontamináciou mikroorganizmami cudzími pre proces
 • Zaručenie sterility sterilných prípravkov


Ochrana osôb:

 • Ochrana pracovníkov pred rizikami procesu
 • Ochrana pred kontaktom s vysoko aktívnymi účinnými látkami
 • Ochrana prevádzkového prostredia pred nebezpečnými substanciami


S týmto spektrom úloh je technika čistých priestorov kľúčovým členom v reťazci hygienických opatrení pri výrobe liečiv, potravín, polovodičov atď.

Naše top produkty z tohto poradcu
Relevantné
Počet výrobkov: 75
Naše top kategórie z tohto poradcu