Späť
Produktový poradca Životné prostredie

Základy vysokotlakového čistenia

Základy vysokotlakového čistenia – ktoré čistenie sa hodí, na ktoré znečistenie.

Ako drží nečistota?

Nečistota môže držať na povrchu objektov troma rôznymi spôsobmi:

1. Elektrostatické priťahovanie:
Ak má povrch iný náboj ako nečistota, drží sa na ňom vďaka vzájomnej príťažlivej sile.

Základy vysokotlakového čistenia 076

Chemická látková premena:
Dôsledkom látkovej premeny sa povrch zmení a pôsobí nečisto.

Základy vysokotlakového čistenia 075

3. Priestorové spojenie:
Nečistota sa uchytí na drsnom povrchu a drží na ňom.

Základy vysokotlakového čistenia 074

Ako sa využívajú vedomosti o prichytení nečistôt pri čistení?

Cieľom čistenia je narušiť väzbu medzi nečistotou a povrchom. Pri vysokotlakovom čistení sa k tomu využívajú mechanické, tepelné a chemické faktory.

Mechanicky

Účinnosť vysokotlakového čističa je ovplyvňovaná štyrmi faktormi - výkonom čerpadla, tlakom čerpadla, vzdialenosťou nástreku a uhlom nástreku.

Dôležitý je pritom tlak pri náraze, nárazová sila vodného prúdu na jednotku plochy, ktorá sa čistí. Tento je závislý od:

  • Vzdialenosti nástreku: Odporúča sa vzdialenosť 10 až 30 cm, pretože s rastúcou vzdialenosťou tlak rýchlo klesá.
  • Uhla nástreku: Tento uhol by sa mal zvoliť podľa stupňa znečistenia. Odolná nečistota vyžaduje uhol 0 - 25°, stredná 25 - 50° a ľahká nečistota uhol 50 - 80°.
  • Tlaku v dýze: V závislosti od množstva vody a prierezu dýzy poskytuje vyšší tlak v dýze len neproporcionálny nárast tlaku pri náraze.
  • Množstva vody: So zvýšením množstva sa dá dosiahnuť rýchly nárast tlaku pri náraze. Týmto sa uľahčuje aj odvádzanie nečistôt, pretože aj pri väčšej vzdialenosti dochádza k menšiemu rozprašovaniu.

Termicky

Prívodom tepla sa urýchľujú chemické procesy, tak sa dajú napríklad rýchlejšie rozpúšťať tuky a oleje. Zahriatím čisteného objektu sa znižuje aj doba následného sušenia. Dajú sa tak dosiahnuť lepšie výsledky a až o 40 % kratšia doba čistenia. Avšak zväčšenie vzdialenosti ostrekovania má za následok zníženie teploty.

Chemicky

Ak zvýšenie tlaku pri náraze alebo zvýšenie teploty nevedie k uspokojujúcim výsledkom, je potrebné použitie chemických čistiacich prostriedkov. Tieto vplývajú pozitívne na zvýšenie zmáčavosti, emulgáciu alebo priame chemické reakcie s časticami nečistôt.

Vhodnosť čistiaceho prostriedku sa riadi jeho hodnotou pH a hodnotou pH čisteného povrchu. Kyslé prostriedky s hodnotou pH 0 - 6 sa tak používajú na vápenné usadeniny, močové usadeniny, hrdzu alebo ostatné oxidy, alkalické s hodnotou pH od 8,5 do 14 naproti tomu pri olejoch, tukoch, dechte a sadziach. Pre citlivé povrchy sú správnou voľbou neutrálne čistiace prostriedky s ľahkými znečisteniami olejom alebo tukom. Extrémne kyslé alebo alkalické hodnoty však môžu spôsobiť poškodenia vysokotlakového čistiaceho zariadenia alebo poškodenie objektu, alebo dokonca porušovať zákon o odpadových vodách. Aj pri príliš dlhej dobe pôsobenia môžu chemické čistiace prostriedky spôsobiť škody. Všeobecne platí, že predĺženie doby pôsobenia je účelné len po určitú dobu, pretože intenzita čistenia sa postupujúcou dobou blíži hraničnej hodnote. Pozitívny vplyv na dobu čistenia má predchádzajúce zmäkčenie hrubých vrstiev nečistôt vodou, takže pri vlastnom čistení s vysokotlakovým ostrekovacím zariadením sa dá ušetriť až 50 % času.

Upozornenie k tlakovým údajom v MPa (megapascal)
V dôsledku zmeny podľa normy IEC 60335/2/79 na kontrolu bezpečnosti sa tlakové údaje v budúcnosti nebudú označovať v "bar", ale v "MPa". Platí nasledovný prepočet: 10 bar = 1MPa.