Požiadavky na pracovisko

Zdravotný faktor – vzduch.

2021/01/22

Patríte v kancelárii k tým, ktorí sú citliví na chlad, a v zime tajne nastavujú kúrenie na vyšší stupeň? Alebo ste ten typ, ktorý sedí na stretnutí v krátkych rukávoch aj pri mínusových stupňoch? To, ako je v miestnosti chladno alebo teplo, vnímajú rôzni ľudia veľmi odlišne.

Stvárnenie zdravého pracovného prostredia, v ktorom môžu všetci zamestnanci produktívne pracovať, je dobre preskúmaná téma. Vnútorná klíma je dôležitou súčasťou ergonómie pracoviska. Spolu s osvetlením, hlukom, vibráciami, žiarením a elektromagnetickými poľami je jedným z fyzikálnych faktorov pracovného prostredia.

V tomto článku sme zhrnuli najdôležitejšie fakty týkajúce sa ovzdušia na pracovisku:

 • Zložky vnútornej klímy
 • Vyhláška o pracovisku: Ovzdušie
 • Zdravie a zlé ovzdušie
 • Syndróm chorých budov
 • Posúdenie vnútornej klímy
 • Zlepšenie vnútornej klímy

Úprava pracoviska: Aké faktory určujú klimatické podmienky?

Faktor životného prostredia, vnútornú klímu, určujú tieto premenné:

Vyhláška o pracovisku: optimálna vnútorná klíma v kancelárii.

Parametre vnútornej klímy vnímajú rôzni ľudia ako viac alebo menej stresujúce. Nasledujúce hodnoty slúžia ako prehľad:

Teplota v miestnosti

Optimálna teplota v miestnosti závisí od náročnosti činnosti a pohybuje sa od +20 °C pri ľahkej činnosti v sede (napr. práca na počítači) do +12 °C pri ťažkej činnosti v stoji alebo pri chôdzi (napr. prenášanie bremien).

Ak vonkajšie teploty prekročia +26 °C, je potrebné prijať ďalšie opatrenia. Patrí medzi ne napríklad poskytovanie vhodných nápojov alebo používanie zariadení na ochranu pred slnkom a vetracích zariadení.

Kvalita vzduchu na pracovisku wt$
Kvalita vzduchu na pracovisku wt$

Vlhkosť vzduchu

V závislosti od teploty v miestnosti by sa mala relatívna vlhkosť pohybovať medzi 30% až 70%.

Všetko pre správnu teplotu v kancelárii a vo výrobe

Rýchlosť prúdenia vzduchu

V obývanej zóne nesmie byť škodlivý prievan. Vznik prievanu závisí od teploty vzduchu, rýchlosti prúdenia vzduchu, stupňa turbulencie a druhu činnosti.

Priemerná rýchlosť prúdenia vzduchu by mala byť nižšia ako 0,3 m/s pri miernom pracovnom zaťažení.

Kvalita vzduchu na pracovisku wt$
Kvalita vzduchu na pracovisku wt$

Kvalita vzduchu

 • Látkové zaťaženie v dôsledku CO2 nesmie prekročiť 1000 ppm.
 • Podľa zákona o ochrane nefajčiarov pre zamestnancov – nefajčiarov nesmie vyplývať z tabakového dymu žiadne zdravotné riziko.
 • Na zabezpečenie dobrej kvality vzduchu je potrebné zabezpečiť dostatočný prívod vzduchu. To sa môže uskutočniť pomocou klimatizačných systémov v miestnosti (vzduchové filtre, klimatizácia) alebo voľného vetrania (vonkajší vzduch).
 • Nárazové vetranie sa odporúča každých 60 min v kancelárskej miestnosti a každých 20 min v rokovacej miestnosti. Čas vetrania by sa mal pohybovať od 3 min v zime a do 10 min v lete.

Tepelné žiarenie

Tepelné zaťaženie sa má znižovať vetraním a zariadeniami na ochranu pred slnkom na oknách. Orientačnú hodnotu pritom predstavuje teplota v miestnosti.
Upozornenie: Na čisté priestory v priemysle a vo výrobe sa môžu vzťahovať osobitné predpisy.

Kvalita vzduchu na pracovisku wt$

Zdravotné následky zlého vzduchu.

Interval hodnôt, v ktorom sa väčšina ľudí cíti v uzavretom priestore príjemne, sa nazývajú „komfortný rozsah“. Za týchto zlých podmienok sa môžu objaviť rôzne symptómy.

Čo je to syndróm chorých budov?

Syndróm chorých budov (skratka SBS z anglického Sick-Building-Syndrom) je súbor príznakov ochorenia, ktoré sa vyskytujú u ľudí pracujúcich v tej istej budove. Zamestnanci často trpia veľmi rôznorodými príznakmi, ako sú bolesti hlavy a svrbenie očí alebo kože. Po odchode z pracoviska sťažnosti zvyčajne ustúpia. 

Príčina príznakov SBS sa nedá presne určiť. Úlohu môžu zohrávať aj psychologické a sociálne stresové faktory.

SBS sa musí odlišovať od „ochorenia súvisiaceho s budovou (building related iIllness)“ (BRI), pri ktorom je klinický obraz postihnutej osoby jednoznačne spôsobený alergénnou, mikrobiálnou alebo chemickou kontamináciou v budove.

Máte obavy, že Vaši zamestnanci trpia SBS? Potom je dobré vykonať analýzu vnútornej klímy.

Ako sa vykonáva hodnotenie vnútornej klímy?

Odporúčame vykonať test vnútornej klímy v dvoch krokoch.

Monitorovanie vnútornej klímy

Tu ide o základné parametre, ktoré sa dajú ľahko zaznamenať.


Tu sa dostanete k všetkým meracím prístrojom od KAISER+KRAFT.

Analýza vnútornej klímy

Na hĺbkovú analýzu vzájomného pôsobenia rôznych ovplyvňujúcich faktorov sú potrebné špeciálne odborné znalosti. Podrobné posúdenie odborníkom je užitočné napríklad na pracoviskách s mnohými rôznymi zdrojmi tepla, vysokou vlhkosťou vzduchu alebo veľmi vysokou rýchlosťou prúdenia vzduchu.

Upozornenie: Existujú zložky vnútornej klímy, ktoré sa pri takomto posudzovaní neberú do úvahy. Patrí sem napríklad kvalita vzduchu pri používaní nebezpečných látok alebo biologických pracovných látok. Tieto faktory sa musia skontrolovať v rámci hodnotenia rizík.

Ako vytvoríte optimálne klimatické podmienky?

Pomocou nasledujúcich tipov môžete regulovať vnútornú klímu na pracovisku:

 • Tepelnú záťaž možno znížiť ventilátormia zariadeniami na ochranu pred slnkom.
 • Keď je zima, mali by ste zároveň používať ohrievače alebo vykurovateľné rohožky.
 • Izbové rastliny a zvlhčovače vzduchu zvyšujú vlhkosť vzduchu.
 • Odvlhčovače znižujú zaťaženie vlhkosťou.
 • Uistite sa, že všetci zamestnanci správne vetrajú.
 • Práčky vzduchu alebo vzduchové filtre zabezpečujú čistý vzduch bez zápachu.
Kvalita vzduchu na pracovisku mg$

Kontaktujte nás!

V prípade ďalších otázok sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť!