3 rizikové faktory pre zdravie na pracovisku: vzduch, svetlo, hluk

2020/09/15

Zatuchnutý vzduch v zasadačke, sklad bez okien a pretrvávajúca hladina hluku vo výrobnej prevádzke. Podobne ako väčšina pracovníkov, aj Vy pravdepodobne strávite veľkú časť pracovného času v uzavretých priestoroch.

Keďže vnútorná klíma, osvetlenie a akustika majú značný vplyv na produktivitu a môžu byť dokonca škodlivé pre zdravie, podmienky prostredia ako súčasť ergonómie na pracovisku sú základnou otázkou fungujúcej ochrany zdravia vo Vašej spoločnosti.

V tomto článku sme zhrnuli najdôležitejšie požiadavky na pracovisko, ktoré sa týkajú najmä faktorov vzduchu, svetla a hluku. Okrem toho tu samozrejme nájdete aj vhodné produkty, ktorými môžete dokonale vybaviť svoje kancelárske priestory z hľadiska klímy, osvetlenia a akustiky.

1. Vnútorná klíma

Na prvý pohľad sa „zlý vzduch“ sotva javí ako niečo, čo by mohlo ovplyvniť bezpečnosť práce vo Vašej spoločnosti. To, či sa vzduch dýchaný na pracovisku oficiálne považuje za „zdraviu osožný“, však závisí od viacerých dôležitých faktorov so stanovenými limitnými hodnotami:

Produkty pre dokonalú vnútornú klímu

Vedeli ste?

Ak nápadne veľký počet zamestnancov v tej istej budove trpí rovnakými príznakmi, ako sú dýchacie ťažkosti alebo škriabanie v hrdle, ale príčiny sa nedajú nájsť, ide o tzv. „syndróm chorých budov (sick-building-syndrome)“. V takom prípade by ste mali vykonať objektívne posúdenie kvality vzduchu alebo meranie znečisťujúcich látok.

Vzduch, svetlo, hluk na pracovisku 594

2. Osvetlenie

Vplyv svetla na náš biorytmus nemožno poprieť: Trvalo tmavé svetelné pomery môžu viesť k únave, nižšej výkonnosti a poklesu motivácie, zatiaľ čo viac jasu nás robí aktívnejšími. Tento jav pravdepodobne poznáte zo zimného obdobia.

Podobné negatívne alebo pozitívne dôsledky na Vašu produktivitu môže mať aj osvetlenie na Vašom pracovisku. Preto je potrebné zvážiť niekoľko vecí, ktoré sa týkajú správnych svetelných pomerov na pracovisku:

Kancelárske priestory s dopadom svetla

Produkty na optimálne osvetlenie v kancelárii

Vzduch, svetlo, hluk na pracovisku 594

Pozor

Veľmi jasné, priame svetlo, odrazy alebo trvalé mihotanie môžu zhoršiť koncentráciu a dokonca viesť k úrazom. Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci by ste preto mali pri hodnotení rizík zohľadniť dopad svetla.

V našom kaiserkraft Poradcovi k osvetleniu pracoviska nájdete tiež užitočné informácie týkajúce sa správneho svetla pre rôzne pracovné priestory, ako sú sklad, výroba, písací stôl alebo dielňa.

Vzduch, svetlo, hluk na pracovisku 475

3. Akustika

Rušivé zvuky alebo nepretržitá hladina hluku na pracovisku môžu znížiť schopnosť koncentrovať sa a schopnosť reagovať, zvýšiť ochotu riskovať a chybovosť, a tým znížiť bezpečnosť pri manuálnych činnostiach. V neposlednom rade vedie trvalý hluk k stresu a môže mať dlhodobo škodlivé následky na zdravie (napr. zhoršenie sluchu).

Predpísané maximálne hodnoty hluku v decibeloch

V prípade činností, ktoré si vyžadujú vysokú koncentráciu, môže maximálna hodnota dosahovať 55 dB(A). Pri výkonoch zahŕňajúcich najmä rutinné práce sa nesmie prekročiť hodnota 70 dB(A).


V priestoroch, kde sa vysokej hladine hluku nedá vyhnúť, (napr. vo výrobe alebo v skladoch), musíte v rámci bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pôsobiť proti záťaži vhodnou ochranou proti hluku.

Vzduch, svetlo, hluk na pracovisku 582

Pre hrubý odhad

Šepot je hlasný približne 30 dB(A), dážď alebo hluk chladničky 50 dB(A), krik alebo kosačka na trávu 70 dB(A) a motorová píla alebo hudba na diskotéke 110 dB(A).

Posúdenie hladiny hluku a hlučnosti

Aj vysokú alebo nízku hladinu hluku vnímajú rôzni ľudia rôzne. Z tohto dôvodu inšpekcia hluku na pracovisku pomáha posúdiť úroveň hluku na pracovisku a určiť príčiny hlukovej záťaže. Hluk pozadia a rušivý hluk počas bežnej prevádzky by mali nezávisle posúdiť minimálne dve osoby.

Produkty pre ideálnu akustiku vo Vašich kancelárskych priestoroch

Vzduch, svetlo, hluk na pracovisku mg$

Sme Vaším partnerom pre zdravé stvárnenie pracoviska

Ergonómia na pracovisku je nám mimoriadne blízka. Spoľahnite sa teda na nás, keď potrebujete podporu pri výbere správnych opatrení bezpečnosti práce pre Váš podnik alebo voľbe ergonomických kancelárskych riešení.