Späť
Produktový poradca Životné prostredie

Informácie k odsávaniu nebezpečných látok pre pracoviská s nebezpečnými látkami

Bezpečné zachytávanie a odsávanie výparov ohrozujúcich zdravie priamo na pracovisku

Pracovisko s nebezpečnými látkami sa dá jednoducho postaviť na existujúce pracovné stoly a iné pracoviská. Ako príslušenstvo môžeme dodať vhodné podstavce.

Na aký účel je pracovisko s nebezpečnými látkami?

Podľa Vyhlášky o nebezpečných látkach a Nariadenia o pracoviskách sa musia uvoľňujúce sa nebezpečné výpary, plyny alebo suspendované látky v plnej miere zachytávať na mieste, kde vystupujú alebo kde vznikajú, skôr, ako by mohli škodlivo pôsobiť na zdravie alebo na životné prostredie. Pracovisko s nebezpečnými látkami s vysokou účinnosťou zabezpečuje, aby žiadne výpary, plyny alebo suspendované látky pri zaobchádzaní s nebezpečnými pracovnými látkami (napríklad pri prelievaní, lepení, čistení, preparovaní, vážení atď.) nezaťažovali dýchaný vzduch. Okrem toho je pri náležitom používaní pracoviska s nebezpečnými látkami zabezpečené, že koncentrácie škodlivých látok, ktoré sú ďaleko pod povolenými hodnotami, nespôsobia vytváranie explozívnych zmesí plynov so vzduchom.

Informácie k odsávaniu nebezpečných látok ha&

Ako funguje pracovisko s nebezpečnými látkami?

Efektívne a bezpečné zadržiavanie škodlivých látok na pracovisku s nebezpečnými látkami sa môže uskutočňovať optimálnou kombináciou privádzaného a odvádzaného vzduchu. Zadržiavacia schopnosť pracoviska s nebezpečnými látkami je vo veľkej miere závislá od dosahovaných rýchlostí prúdenia vzduchu privádzaného do zariadenia. Zvýšenie množstva privádzaného vzduchu podmieňuje vždy súčasne aj zvýšenie množstva odvádzaného vzduchu. Aby sa škodlivé látky optimálne zachytávali a odvádzali ďalej, je potrebné, aby v priestore predného otvoru boli vysoké rýchlosti prúdenia vzduchu. Len pri tejto súhre sa zabráni tomu, aby sa škodlivé látky mohli na zadnej stene prípadne "odrážať" a unikať vpredu z pracoviska s nebezpečnými látkami.

Clona čerstvého vzduchu

Pracovisko s nebezpečnými látkami môže vďaka svojmu optimálnemu vedeniu odpadového vzduchu a s použitím clony čerstvého vzduchu v hornom a v dolnom priestore predného otvoru spĺňať tieto hore popisované požiadavky:

 • Prívod vzduchu clony čerstvého vzduchu cez výkonný radiálny ventilátor
 • Potrebný privádzaný vzduch sa nasáva z pracovného priestoru
 • Privádzaný vzduch sa vedie ďalej cez hliníkové rámové profily, navzájom spojené v rohových bodoch
 • Pretlak vznikajúci v rúrkovom ráme napája obe dýzy čerstvého vzduchu naklonené smerom dovnútra o 45°
 • Nebezpečné látky, ktoré sú prítomné v pracovnom priestore resp. ktoré sa tu vytvárajú (plyny, výpary alebo suspendované látky) sa bezpečne zachytávajú a odvádzajú dozadu na odrazovú stenu
 • Optimálne pôsobiace odsávanie, efektívne zachytenie nebezpečných látok cez nasávacie štrbiny a vedenie ďalej do systému odpadového vzduchu
 • Pracovisko s nebezpečnými látkami musí byť zásadne napojené na vhodné zariadenie odpadového vzduchu zo strany zákazníka

Bezpečnosť pri zachytávaní škodlivých látok

Pracovisko s nebezpečnými látkami ponúka používateľovi cieleným vyfukovaním clôn čistého vzduchu v prednej časti a odsávaním na zadnej stene maximálne efektívnu formu zachytávania škodlivých látok.

Bezpečnosť funkcie

 • Permanentná indikácia vzduchotechnickej funkcie vďaka sériovo zabudovanému vzduchotechnickému kontrolnému zariadeniu
 • Sledovanie množstiev vzduchu v šachte odvádzaného a privádzaného vzduchu meraním tlaku
 • Integrované tlakové dózy s nastaviteľnou požadovanou hodnotou, nastavené na potrebné požadované (minimálne) množstvá vzduchu
 • Výstražný signál (akustický a optický) pri cca 10 % odchýlke voči nastaveným hodnotám vzduchu. Optický alarm zhasne až vtedy, keď budú opäť dosiahnuté nastavené požadované hodnoty.
 • Voliteľný bezpotenciálový alarmový kontakt, vedený ďalej na centrálny riadiaci terminál
 • Integrovaný akumulátor na zabezpečenie funkcie celej kontrolnej jednotky aj pri výpadku prúdu

Záver

Pracoviská s nebezpečnými látkami zaručujú maximálnu mieru bezpečnosti a ochranu zdravia pre používateľa:

a) Optimálne navzájom prispôsobené clony čerstvého vzduchu v priestore predného otvoru

b) Optimálne zabezpečené vedenie odpadového vzduchu

c) Sériové vzduchotechnické kontrolné zariadenie

Ďalšie vyhotovenia okrem ponúkaných modelov a prídavné príslušenstvo dodávame na vyžiadanie.

Informujte sa, prosím - radi vám poradíme!

Naše top kategórie z tohto poradcu