O nás

Ochrana životného prostredia a likvidácia

Európske nariadenie o chemikáliách REACH

Po zverejnení prvého zoznamu kandidátov prostredníctvom Európskej agentúry pre chemikálie (ECHA) sme neodkladne uskutočnili rozsiahlu anketu v celom našom reťazci dodávateľov. Pritom sme si od subdodávateľov nechali potvrdiť, že naše produkty neobsahujú žiadne zvlášť znepokojivé látky (SVHC). Na doplnky zoznamu kandidátov sme zareagovali intenzívne včas a budeme sledovať aj budúci vývoj.

Podľa doterajších poznatkov sú produkty látky SVHC DEHP (zmäkčovadlo) obsiahnuté v týchto produktoch:

Číslo výrobku:

709882 - rohožka z gumených krúžkov

709884 - rohožka z gumených krúžkov

709885 - rohožka z gumených krúžkov

716667 - spojovacie svorky

Okrem toho môžu byť zložky DEHP obsiahnuté aj v nami predávaných produktoch výrobcu Kärcher. Pri používaní podľa určenia však tieto látky nepredstavujú žiadne nebezpečenstvo pre zdravie a životné prostredie. Použitie týchto látok vyhovuje platným zákonným ustanoveniam. Aby sa však predišlo možným zákazom, uvedený výrobca sa aktívne snaží tieto látky nahradiť, pokiaľ je to technicky realizovateľné.

Buďte si istí, že podnikáme najväčšie možné úsilie, aby sme vám aj v budúcnosti mohli poskytnúť neobmedzenú bezpečnosť výrobku, aj za dodržiavania príslušných ustanovení týkajúcich sa životného prostredia.

Pri ďalších spätných otázkach sme vám kedykoľvek radi k dispozícii.

Spĺňame európsku smernicu pre staré elektrické a elektronické prístroje WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)

Európska smernica pre staré elektrické a elektronické prístroje WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) upravuje zamedzenie tvorby, zmenšenie a likvidáciu narastajúceho množstva elektroodpadu z nepoužívaných elektrických a elektronických prístrojov.

WEEE zaväzuje všetkých predajcov týchto tovarov k odoberaniu a ekologickej likvidácii príslušných prístrojov.

V tejto súvislosti sme vykonali potrebnú registráciu a pripojili sme sa k licencovanému likvidačnému systému.

Týmto spôsobom spĺňame zákonné predpisy európskej smernice pre staré elektrické a elektronické prístroje WEEE v plnom rozsahu.