Protipožiarna ochrana

Napriek tomu, že si naozaj veľmi želáme, aby ste ich nikdy nepotrebovali, je pre nás dôležité, aby ste ich mali: Všetko pre protipožiarnu ochranu. Prípad požiaru neprenechajte náhode a svoje protipožiarne prostriedky skladujte správne.

Vaše filtre
Typ produktu
Druh štítkov
Hĺbka
Relevantné
Počet výrobkov: 19

Chcete oheň uhasiť skôr, ako dôjde k požiaru?Horí. Čo teraz? V najhoršom prípade každý začne pobehovať a chce oheň uhasiť, nemá však ani poňatia, kde sa nachádzajú najbližšie protipožiarne prostriedky. Vy však v ideálnom prípade vidíte požiarne značky pri hasiacich prístrojoch a hasiacich dekách, a vaši kolegovia sledujú

štítok núdzového východu

a opúšťajú budovu. V ideálnom prípade viete aj to, čo práve horí a ako by ste oheň mohli čo najľahšie uhasiť. Pretože v závislosti od materiálových vlastností zdroja požiaru sa rozlišujú odporúčané protipožiarne prostriedky. Aby ste vedeli, ktorý hasiaci prostriedok potrebujete, mali by ste byť oboznámení s požiarnymi triedami, relevantnými pre váš podnik.Koľko požiarnych tried existuje?Pri protipožiarnej ochrane rozlišujeme medzi piatimi požiarnymi triedami: požiarna trieda A až D a požiarna trieda F.Požiarna trieda A:


Hasí sa prevažne vodou, penou, gélom a ABC práškom. Tieto protipožiarne prostriedky sú vhodné predovšetkým na hasenie pevných látok ako je papier, drevo a uhlie, ale aj niektorých textílií a plastov, ktoré sa spaľujú rozžeravením. Okrem toho spadajú do tejto požiarnej triedy malé hasiace prístroje, ako sú požiarne tlmiče alebo hasiace deky. Hasiace deky sú vhodné predovšetkým na hasenie menších vznikajúcich požiarov, napr. zo stolových sviečok a kuchynských požiarov (horiaci tuk alebo olej).Požiarna trieda B:


ABC prášok, BC prášok, pena a oxid uhličitý sú tu hasiacimi prostriedkami proti požiarom kvapalín alebo látok, ktoré sa v horúčave skvapalňujú: napríklad benzín, lak, asfalt, vosk a plastické látky ako termoplasty.Požiarna trieda C:


Keď horia plyny – napríklad vodík, zemný plyn, bután, propán, metán – môže taktiež pomôcť ABC prášok a BC prášok. S oxidom uhličitým môžete hasiť len vtedy, ak má hasiaci prístroj plynovú dýzu.


Pozor: Skôr ako začnete hasiť horiaci plyn, musíte zabezpečiť, aby bol odstavený prívod plynu. V opačnom prípade sa môže vytvoriť zmes plynu a vzduchu, ktorá je výbušná.Požiarna trieda D:


Keď horia kovy, potrebujete špeciálne hasiace prostriedky. Nikdy nesmiete hasiť horiace kovy vodou. Najlepším hasiacim prostriedkom je takzvaný D prášok alebo hasiaci prášok na kovy. Nemáte ho poruke? Tak môže pomôcť piesok, posypová soľ alebo liatinové piliny.Požiarna trieda F:


Voda sa nesmie používať ani pri horení jedlých olejov a tukov. Na tieto prípady existujú špeciálne hasiace prostriedky triedy F, ktoré tvorí väčšinou určitý druh peny.Doplňujúce upozornenie: Požiarna trieda E (pre požiare elektrických nízkonapäťových zariadení) bola zrušená, pretože tieto požiare sa dajú hasiť bežnými hasiacimi prostriedkami.Prášok alebo pena?S ABC práškom môžete hasiť požiare prvých troch požiarnych tried. Preto je tento hasiaci prostriedok často k dispozícii aj domácnostiach. Má vysoký hasiaci výkon a rýchly hasiaci účinok.


Nevýhoda: S ABC práškom zasiahnete okrem ohniska požiaru často aj okolie. Tu hrozí nebezpečenstvo následných škôd, ktoré môže byť za určitých okolností väčšie ako samotná škoda spôsobená požiarom.


Hasiaca pena je naopak určená pre požiarne triedy A a B a dá sa cielene naniesť na ohnisko požiaru. Okolie je postihnuté menej. Hasiaci výkon peny je však menší v porovnaní s práškom.Požiarna ochrana – pravdepodobne najdôležitejšia časť vašej firemnej bezpečnostiVznik požiaru môže ohroziť existenciu vášho podniku. Odstavenie výroby a vecné škody sú pritom jedna vec, poškodenie imidžu značky, nedôvera investorov a zamestnancov vec druhá. Vďaka sofistikovanej stratégii protipožiarnej ochrany môžete tomuto riziku čeliť. A viete, čo všetko k tejto stratégii patrí? Správne. Skladovanie protipožiarnych prostriedkov: hasiace prístroje a hasiace deky sa dajú uskladňovať v nadomietkových skrinkách z ocele v interiéroch aj exteriéroch, boxoch na hasiace prístroje, ktoré sa dajú použiť aj v nákladných vozidlách a dodávkach, a v prístreškoch s popolníkovým nadstavcom. Tieto boli výhradne zhotovené na tieto účely, a preto aj označené príslušnými signálnymi farbami.Nevyhnutná je taktiež jednoznačná orientácia požiarnych značiek. V kategórii Požiarne značky sa dozviete, ako treba tieto správne umiestniť a v nákupnom poradcovi Rozpoznávacie vzdialenosti vám ukážeme, v akej vzdialenosti majú byť štítky umiestnené od najbližšieho pracoviska.Upozornenie: Čím častejšie si svoje vedomosti občerstvujete a čím lepšie poznáte bezpečnostné pokyny na vašich protipožiarnych prostriedkoch, tým rýchlejšie môžete v závažnom prípade reagovať. Dodržiavaný musí byť aj zákonom upravený cyklus údržby. Máte otázky? Kontaktujte nás.