Späť

Všeobecné obchodné podmienky


Na stiahnutie verzie vo formáte PDF kliknite tu.

Všeobecné obchodné podmienky pre súkromných zákazníkov nájdete tu.

Katalóg tovarov kaiserkraft, ktorého súčast'ou sú tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti KAISER+KRAFT s.r.o(d'alej len "VOP") je ponukou na uzavretie kúpnej zmluvy podl'a § 409 a nasl.

Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších právnych predpisov (d'alej len "OZ"). Kúpna zmluva medzi spoločnost'ou KAISER+KRAFT, s.r.o. (d'alej len "dodávatel'"), ako predávajúcim a objednávatel'om ako kupujúcim, sa uzaviera na základe objednávky objednávatel'a a jej akceptácie dodávatel'om, kde predmetom zmluvy je kúpa tovaru ponúkaného v katalógu dodávatel'a.

Kúpna zmluva je platne uzavretá po splnení podmienok stanovených týmito VOP.

Tieto VOP sú na základe § 273 OZ súčast'ou kúpnej zmluvy.

  1. Rozhodné právo

Zmluvný vzt'ah medzi dodávatel'om a objednávatel'om sa riadi slovenským právom. Bez výslovného súhlasu dodávatel'a sú dodávky do zahraničia vylúčené a objednávatel' preberá tovar od dodávatel'a v Slovenskej republike.

  1. Kúpna zmluva a jej náležitosti

Realizácia obchodu zmluvných strán prebieha na základe jednotlivých kúpnych zmlúv, ktorých náležitost'ami sú:

a/ objednávka objednávatel'a, ktorej súčast'ou sú údaje o množstve a druhu tovaru a mieste dodania,

b/ potvrdenie objednávky dodávatel'om, vrátane kalkulácie ceny.

  1. Podmienky dodávky tovaru

Tovar dodávame len v rámci Slovenskej republiky.

Tovar sa dopravuje na miesta dodania (d'alej takisto "miesto určenia") stanoveného podl'a objednávky objednávatel'a.

Od hodnoty objednávky 100 € (bez DPH) sú naše dodávky v rámci Slovenska bezplatné až na miesto určenia, s poistením dopravy. Ak je hodnota objednávky nižšia ako 100 € (bez DPH), pripočítajú sa náklady na dopravu vo výške 9,90 € (bez DPH).

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na objednávatel'a okamihom prevzatia tovaru.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na objednávatel'a dňom úplného zaplatenia kúpnej ceny.

Dodacie lehoty uvedené v potvrdení objednávky sú nezáväzné.

Dodávatel' je oprávnený dodat' tovar pred touto lehotou i po jej uplynutí bez akýchkol'vek nárokov odberatel'a na uplatnenie prípadnej škody spôsobenej omeškaním. Čiastkové dodávky sú prípustné.

  1. Platobné podmienky

V cenách uvedených v katalógu nie je zahrnutá daň z pridanej hodnoty.

Objednávatel' je povinný zaplatit' za tovar cenu určenú v katalógu spolu s DPH. Po dodávke tovaru je dodávatel' povinný vystavit' a zaslat' objednávatel'ovi faktúru s náležitost'ami daňového dokladu.

Dodávatel' je oprávnený požadovat' pred dodávkou zálohu vo výške až 100 % hodnoty zákazky.

Dňom zaplatenia ceny je deň pripísania čiastky zodpovedajúcej kúpnej cene vrátane dane z pridanej hodnoty na účet dodávatel'a.

Za deň uskutočnenia zdanitel'ného plnenia sa považuje deň odovzdania tovaru objednávatel'ovi.

Pri omeškaní so zaplatením faktúry je dodávatel' oprávnený účtovat' odberatel'ovi úroky z omeškania vo výške určenej ustanovením § 369 OZ.

  1. Zodpovednost’ za vady tovaru, záruka za akost’

Dodávatel' poskytuje záruku na akost' dodaného tovaru v dĺžke 36 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru objednávatel'om.

Zodpovednost' dodávatel'a za vady, na ktoré sa vzt'ahuje záruka za akost', nevzniká, pokial' tieto vady boli spôsobené po prevzatí objednávatel'om vonkajšími vplyvmi a nespôsobil ich dodávatel' alebo osoby, s ktorých pomocou dodávatel' plnil svoj záväzok.

Objednávatel' je povinný skontrolovat' tovar okamžite po jeho prevzatí. Pokial' objednávatel' zistí poškodenie dodaného tovaru, spôsobené pri preprave, je povinný uviest' túto skutočnost' pri prevzatí v dodacom liste.

Reklamácia množstva a iných zjavných vád tovaru musí byt' odberatel'om uplatnená do 3 pracovných dní od dátumu prevzatia tovaru.

Reklamácia skrytých vád musí byt' uplatnená okamžite po ich zistení, najneskôr do 24 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru.

Reklamácia musí byt' uplatnená písomne, rozhodujúcim pre posúdenie lehoty je dátum odoslania.

Oprávnenost' reklamácie musí byt' v prípade akostných vád doložená vzorkou vadného tovaru, alebo úradným zistením vady.

Pokial' sa strany nedohodnú inak, nemá uplatnenie reklamácie vplyv na povinnost' zaplatit' kúpnu cenu v plnej fakturovanej čiastke.

Miestom plnenia záväzkov vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady je sídlo dodávatel'a.

Objednávatel' nemá okrem nároku z vád tovaru nárok na náhradu škody, najmä nie na náhradu zisku ušlého v dôsledku dodania tovaru s vadami.

  1. Vrátenie tovaru

Objednávatel' má právo vrátit' tovar do 30 dní od prevzatia bez udania dôvodu. Tovar môže byt' vrátený len po predchádzajúcej dohode s dodávatel'om, a to nepoškodený, nepoužitý a v pôvodnom obale na adresu určenú dodávatel'om.

Náklady na dopravu súvisiace s vrátením tovaru znáša dodávateľ.

Po prevzatí vráteného tovaru vystaví dodávatel' dobropis na kúpnu cenu a vráti v dobropise uvedenú čiastku prevodom na účet odberatel'a.

Právo na vrátenie tovaru nevzniká v prípade, že tovar bol vyrobený podl'a zvláštnej objednávky a nie je uvedený v katalógu, alebo ak na tovar bola poskytnutá zl'ava.

  1. Záverečné ustanovenia

Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia všetky kúpne zmluvy o dodávke tovaru podl'a katalógu kaiserkraft uzavreté medzi objednávatel'om a dodávatel'om.

Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú v zmysle § 273 OZ prednost' pred týmito VOP.

Tieto obchodné podmienky sú platné odo dňa 01.05.2007.

  1. Aktualizácia a zmena

Od 11.03.2024

KAISER+KRAFT, s.r.o.