Symboly na označenie nebezpečných tovarov

Nebezpečné tovary si na skladovanie a prepravu vyžadujú označenie nebezpečný náklad. Tu nájdete všetky štítky pre vaše nádoby, skrine a dopravné prostriedky.

Označenie nebezpečných nákladov: Nová jednoznačnosťEšte pred niekoľkými rokmi bolo označenie nebezpečných nákladov mätúce. V jednotlivých krajinách existovali rôzne osobitosti a rôzne výstražné značky pre prepravu a zaobchádzanie s nebezpečnými látkami. Tomu je s novým označením nebezpečného nákladu koniec. Teraz je varovanie univerzálne pochopiteľné, postupovanie pri manipulácii je jasné a bezpečnosť v prevádzke je vyššia.Ktoré smernice sa vzťahujú na označovanie nebezpečných nákladov?S globálne harmonizovaným systémom (GHS) na klasifikáciu a označovanie chemikálií sa etabloval celosvetovo platný súbor značiek pre prepravu, skladovanie nebezpečných látok a

manipuláciu s nebezpečnými látkami

.Tento systém podstatne uľahčil zaradenie nebezpečných tovarov, zjednodušil klasifikáciu, a tým aj zvýšil jednoznačnosť označovania. Preto teraz nemáme napríklad na bezpečnostnej a prepravnej nádobe žiadne vzájomne si odporujúce alebo nadbytočné označenia nebezpečných nákladov, aké existovali kedysi.Zásadne zostali podmienky na bezpečné vykazovanie v podniku rovnaké. Preto by ste mali rešpektovať napríklad Technické pravidlá pre pracoviská ASR A1.3 „Bezpečnostné označenie a označenie na ochranu zdravia pri práci'' a DGUV informáciu 211-041 „Bezpečnostné označenie a označenie na ochranu zdravia pri práci''.Okrem toho sa oplatí pohľad do nášho poradcu Rozpoznávacie vzdialenosti. V ňom je stanovené, aké veľkosti a polohy pre

bezpečnostné označenie a štítky

sa musia dodržiavať.Aké označenie nebezpečných nákladov existuje a ktoré z nich sú nové?Klasifikácia pozná celkovo 28 tried nebezpečenstva, z ktorých 16 upozorňuje na fyzikálno-chemické, dve na ekologické a desať na zdravotné aspekty. Týmto triedam je priradených celkovo deväť rôznych symbolov. Nové označenie nebezpečných tovarov doplňujú pritom už známe piktogramy o ohrození životného prostredia a akútnej toxicite, ako aj o nebezpečenstve explózie a požiaru:  • Výkričník (GHS07) sa používa pri dráždivých a zdraviu škodlivých látkach

  • Plynová fľaša (GHS04) znamená plyn pod tlakom

  • Zdravotné nebezpečenstvo (GHS08) znamená viaceré škodlivé a zdravie ohrozujúce vplyvy


Prečo je označenie nebezpečného nákladu také dôležité?Skrine na nebezpečné látky, nádoby a iné dopravné a úschovné prostriedky, ktoré sa musia používať pri určitých látkach, sú, nie náhodou, označené množstvom varovaní: Ak sa tu koná bez rozmyslu, môže to byť veľmi nebezpečné.Svojou farebnosťou a univerzálnou zrozumiteľnosťou označenia nielen podnecujú zamestnanca na dodržiavanie určitých bezpečnostných opatrení, ale sú vo vážnom prípade takisto poistno-právnou ochranou. Okrem toho je možné v sporných prípadoch ihneď zaviesť správne protiopatrenia, ak sa jednoznačne klasifikuje nebezpečenstvo, ktoré látka predstavuje.Okrem dôležitých štítkov nájdete u nás prirodzene aj všetky ďalšie produkty na bezpečnú manipuláciu so sudmi, zaobchádzanie s nebezpečným tovarom a bezpečnosť práce. Neváhajte nás kontaktovať.