Späť
Produktový poradca Životné prostredie

Skladovanie horľavých kvapalín v bezpečnostných skriniach

-

Všeobecné právne východiská a definície

Na skladovanie nebezpečných látok sa vzťahuje táto definícia:

Nebezpečné látky sa musia skladovať alebo uchovávať tak, aby neohrozovali ľudské zdravie a životné prostredie. Je potrebné zabrániť ich zneužitiu alebo nesprávnemu používaniu. Uschovávanie nebezpečných látok v nádobách na potraviny je zakázané. Skladovanie znamená uchovávanie nebezpečných látok na neskoršie použitie, ako aj odovzdanie iným osobám.

Zahŕňa sprístupnenie, napr. na prepravu alebo vykládku, ak sa tak nestane do 24 hodín od jej začatia alebo v nasledujúci pracovný deň. Ak je tento pracovný deň sobota, lehota sa končí na konci nasledujúceho pracovného dňa.

Skladovanie v bezpečnostných skriniach a opatrenia na ochranu proti výbuchu

Výhody používania bezpečnostných skríň typu 90 podľa normy EN 14470-1 na skladovanie zápalných kvapalín na pracovisku sú zrejmé:

 • Splnenie základných požiadaviek na ochranu proti požiaru a výbuchu
 • Rýchle a efektívne uskladnenie nebezpečných látok v bezpečnostných skriniach po skončení práce
 • Minimalizovanie nechráneného skladovania nebezpečných látok na pracovisku
 • Zníženie vnútropodnikovej prepravy nebezpečných látok a s tým súvisiaceho rizika
 • Flexibilita skladovacích miest
 • Možnosť efektívnejšieho využitia skladovacích priestorov

Poznámka: Po konzultácii s miestnym hasičským zborom je možná inštalácia bezpečnostných skríň aj na chodbách, ak to neobmedzuje šírku únikovej cesty.

Bezpečnostné skrine s technickým vetraním a bez neho

Bezpečnostné skrine by mali byť vždy vybavené technickým vetraním. Vetranie možno realizovať jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • Pripojenie na už existujúci ventilačný systém
 • Samostatný ventilátor s príslušným odvodom odpadového vzduchu
 • Odvetrávací nadstavec s príslušným odvodom odpadového vzduchu nasadeným na bezpečnostnej skrini
 • Pripojenie nadstavca filtra cirkulácie vzduchu podľa princípu absorpcie

V týchto prípadoch nie je potrebné rozčlenenie priestoru okolo skrine na výbušné zóny.

Nadstavec filtra cirkulujúceho vzduchu

Pri používaní nadstavcov filtrov cirkulujúceho vzduchu praktické skúšky ukázali, že pri prevádzke bezpečnostných skríň nemôže dôjsť k požiarom v adsorpčných filtroch – aké sú známe z veľkých priemyselných závodov – ak je nadstavec filtra cirkulujúceho vzduchu na bezpečnostnej skrini vybavený kontinuálne pôsobiacim ochranným zariadením. Ak nie je možné použiť technické vetranie, bezpečnostnú skriňu možno prevádzkovať aj bez technického vetrania. V tomto prípade je potrebné vykonať rozčlenenie priestoru.

Bezpečnostné skrine podľa DIN EN 14470-1

DIN EN 14470-1 – Základné požiadavky

Bezpečnostné požiadavky

 • Minimalizácia rizika požiaru v spojitosti so skladovaním horľavých látok a ochrana obsahu skrine v prípade požiaru po známy (odskúšaný) časový úsek.
 • Minimalizácia výparov unikajúcich do okolitého pracovného prostredia.
 • Zadržanie možných únikov vo vnútri skrine.
 • Po prvýkrát sú pri definícii cieľa ochrany zohľadnení aj hasiči. Norma vyžaduje dostatok času pre personál na opustenie pracoviska a dostatok času pre hasičov na vniknutie do budovy skôr, ako vznikne nekontrolovaný požiar z uskladnených horľavých látok.


Požiarna odolnosť

 • Skúška samostatnej, voľne stojacej skrine v na tento účel vhodnej požiarnej komore.
 • Celá skriňa musí byť vystavená rovnakým tepelným podmienkam.
 • Opaľovanie plameňom podľa jednotnej teplotnej krivky EN 1363-1 (5.1.1).
 • Meria sa nárast teploty v skrini (13 meracích miest na povrchoch a vzduchu).
 • Skriňa sa klasifikuje ako typ 15, 30, 60 alebo 90.


Dvere

 • Musia sa úplne zatvoriť z akejkoľvek polohy (doba zatvárania max. 20 sekúnd).
 • Zabudované zaisťovacie zariadenia musia uvoľniť dvere pri teplote 50 °C (+0/–10 °C).


Vetranie

 • Otvory na prívod a odvod vzduchu sú povinné.
 • Vetracie otvory sa musia pri teplote 70 °C (±10 °C) automaticky zatvoriť.


Police a zásuvky

 • Police a zásuvky musia byť schopné počas trvania požiaru uniesť zaťaženie uvedené výrobcom.


Podlahová záchytná vaňa

 • Podlahová záchytná vaňa si musí zachovať svoju funkčnosť aj po ukončení požiaru.
 • Vizuálna skúška (naplniť podlahovú záchytnú vaňu vodou).


Súčasne dodané informácie

 • Návod na obsluhu s údajmi týkajúcimi sa maximálneho zaťaženia políc a zásuviek skrine, objemom podlahovej záchytnej vane, odporúčaní pre kontrolu a údržbu, vyhlásením o zhode výrobcu alebo osvedčenia o zhode od autorizovanej skúšobne materiálov.


Označenie a popis

 • Upozornenie: Dvere sa po použití majú nechať zatvorené.
 • Výstražné symboly „Caution: risk of fire“ a „Fire: open light and smoking forbidden“ podľa ISO 3864.
 • Požiarna odolnosť v minútach podľa DIN EN 14470-1.
 • Názov a/alebo obchodná značka výrobcu.
 • Číslo modelu a rok výroby.