Späť
Produktový poradca Kancelária

Vizualizácia v sklade a vo výrobe: S kanbanom k zvýšeniu efektívnosti

Odberné miesto najlepšie vie, čo potrebuje pre výrobu: To je základnou ideou kanbanu. Japonský systém riadenia výroby sa etabloval v mnohých moderných výrobných podnikoch a stal sa súčasťou systému agilného manažmentu. Aby ste mohli profitovať zo znižujúcich sa nákladov, vyššej efektívnosti a plynulého toku materiálov, potrebujete prehľad, jasnú komunikáciu a správnu vizualizáciu.

Práca s technikou kanban wt$

Pull princíp po japonsky: Kanbanový systém v podniku

Kanban vo svojej základnej forme v oblasti produkcie a výroby transformuje klasické štruktúry obstarávania a materiálového toku. Ak sú požiadavky na tovar inak objednávané centrálnym plánovacím miestom a prideľované príslušným spracovateľským miestam, v systéme kanban aktivuje tieto procesy odberné miesto – podľa potreby a v správnom čase.

Tento tzv. pull princíp prepája najdôležitejšie uzlové body v podniku – nákup, logistiku, sklad, výrobu – v ideálnom prípade tak plynule, že potreby skladovacích plôch a obstarávacie náklady klesajú, pričom sa súčasne optimalizujú doby toku materiálu a zlepšuje sa transparentnosť, flexibilita a spoľahlivosť celkového procesu.

Výhody sa medzičasom prenášajú aj na iné oblasti podniku, ako je marketing alebo úsek personálneho rozvoja. Kanbanové faktory sa pritom v mnohých ohľadoch prekrývajú s inými metódami, napríklad metodikou scrum, ktoré všetky spolu spadajú pod manažérsky pojem agilné. V ich stredobode stoja vždy nasledovné aspekty:

 • Workflow sa stáva viditeľným prostredníctvom vizualizácií, a tým ľahšie ovládateľným
 • Workflow je rozdelený do menších podjednotiek, resp. úloh a je teda prehľadnejší
 • Workflow sa nemení okamžite, ale môže sa v rámci procesu evolučne optimalizovať


Pull princíp platí aj v širšom kontexte kanbanu: Zamestnanec môže súčasne spracúvať len určitý počet úloh. Až keď sa mu v rámci tohto počtu znovu uvoľnia kapacity, môže mu nadriadený pracovník priradiť ďalšie úlohy. A čo je veľmi dôležité: Zamestnanec si svoje nové úlohy sám preberá od svojho „predchodcu“ – úlohy nie sú jednoducho ďalej postupované.

Napomáha to vyhnúť sa kapacitným problémom a jasnejšie identifikovať potreby alebo problémy. Z tohto pohľadu je kanbanový systém v oblasti produkcie a výroby ešte sľubnejší:

 • Menšie záložné sklady na príslušnom mieste spotreby daného tovaru skracujú trasy a zvyšujú transparentnosť
 • Asynchrónny odber a osadzovanie optimalizujú reagovanie na výkyvy v prechode materiálu zariadením
 • Objednávanie na základe potreby umožňuje flexibilné prispôsobovanie zmenám vo výrobe
 • Rozhodujúcimi faktormi je produkcia bez vytvárania zásob, včasné objednávanie a jasná komunikácia
 • Najjednoduchšie prostriedky vizualizácie objasňujú skutočné potreby

Na prvý pohľad je zrejmé: Základom kanbanu je zobrazenie

Význam vizualizácie a komunikácie je zakotvený už v názve systému. Kanban znamená po japonsky „(objednávacia) karta“ a mienený je ním centrálny nosič informácií, ktorý sprevádza a spúšťa tok materiálu. Dnes je táto karta väčšinou vysoko technizovaná a digitalizovaná, avšak čo sa týka jej štruktúry, od zavedenia princípu jej využívania v spoločnosti Toyota v roku 1947 sa nezmenilo takmer nič.

Popri kanbanových kartách zohrávajú rozhodujúcu úlohu aj kanbanové tabule. Tieto tvoria centrálnu informačnú plochu zobrazujúcu príslušný workflow a zásadne sú štruktúrované čo najjednoduchšie:

 • Obsahujú tri stĺpce: úlohy (To-Do), v spracovaní (Doing), vybavené (Done)
 • Každá konkrétna úloha sa vo forme kartičky vloží do príslušného stĺpca a potom presúva podľa pracovného statusu


Táto základná štruktúra sa dá bez problémov zdokonaliť, vždy však sleduje ten istý princíp. S rôznymi farbami kartičiek alebo jemnejším rozčlenením stredného stĺpca možno z kanbanovej tabule vyhotoviť mocný nástroj riadenia:

 • Na prvý pohľad ilustruje aktuálny stav pracovného toku (workflow)
 • Zobrazuje problémové miesta, zodpovednosti a/alebo kapacity
 • Nahrádza dlhé mítingy a obšírne vysvetľovania
 • S rastúcimi skúsenosťami zamestnancov s kanbanom sa stáva stále viac zmysluplným
 • Vďaka jasnému opisu úloh môžu zamestnanci začať pracovať na úlohách samostatne a samostatne ich aj dokončovať


Dôležité je, aby pri práci s kanbanom a s plánovacou tabuľou vládla určitá disciplína a aby sa zobrazované procesy alebo projekty nestali príliš komplexnými. V oblasti produkcie a výroby môže byť napríklad vhodné vytvoriť kanbanové tabule pre jednotlivé výrobné komplexy a tieto umiestniť na príslušne najvhodnejšie miesta. Samozrejme, táto kanbanová tabuľa musí umožňovať aj podnet na spätné väzby, prispievajúce k neustálej optimalizácii procesov.

Práca s technikou kanban wt$

Online nástroje verzus kanbanová tabuľa: Ktorá vizualizačná metóda je lepšia?

Mnohé úspešné onlinové nástroje projektového riadenia sú založené na kanbane a bielu tabuľu zahrnuli do siete. Význam analógovej verzie sa tým však neznížil – práve naopak. Biele tabule, resp. kanbanové tabule sú v mnohých prípadoch podstatne rozumnejším riešením. Vyplýva to aj z porovnania obidvoch metód:

Analógová kanbanová tabuľa

 • pre tímy priamo na mieste
 • kedykoľvek viditeľné, vždy v zornom poli
 • rýchly prehľad o zmenách
 • priestorové možnosti obmedzujú stupeň detailného členenia
 • vysoký stupeň formalizácie a symboliky
 • čisto informačná tabuľa
 • bezprostredný predmet rokovania pri mítingoch
 • momentálny záznam
 • jednoduchšie spravovanie tabule

Virtuálna kanbanová tabuľa

 • pre decentrálne, virtuálne tímy
 • viditeľné, len keď ste online
 • e-mailové správy rýchlo zapadnú do zabudnutia
 • potenciálne nekonečné členenie tabule
 • na každú kartu možno umiestniť množstvo informácií
 • pracovný nástroj prostredníctvom prepojení/odkazov atď.
 • vyžaduje techniku na prezentáciu
 • zmeny odsledovateľné prostredníctvom logov
 • potrebné získať zručnosti pri spravovaní tabule

Za týchto predpokladov predstavuje analógová kanbanová tabuľa svoje silné stránky vo výrobnom podniku alebo oddelení a spája zobrazenie procesu priamo s „reálnou“ implementáciou úloh priamo na mieste. Okrem toho je obmedzený priestor, ktorý je k dispozícii, optimálnym podnetom na dôslednejšie zvažovanie úloh a zodpovedností z hľadiska efektívnosti.

Rovnako ako systém scrum, tak aj systém kanban je založený na krátkych každodenných mítingoch, v ideálnom prípade uskutočňovaných v stoji priamo pri tabuli. Ústredné otázky (kto má čo spraviť, čo sú nasledujúce kroky, kde to viazne) možno veľmi rýchlo zodpovedať, zmeny na tabuli sú rýchlo vykonateľnou úlohou, ktorú evidujú všetci účastníci mítingu.

Virtuálna tabuľa je naopak perfektným nástrojom pre úlohy a procesy, ktoré sa beztak realizujú virtuálne – napríklad v prípade dizajnovania novej prezentácie podniku alebo riadenia všetkých online-aktivít. Tu je síce potrebná určitá fáza, pokým si na prácu v tomto systéme zvyknete, a tiež školenie používateľov. Keď sa však táto metóda raz etabluje, výrazne sa zníži časová náročnosť súvisiaca s e-mailovými alebo telefonickými dopytmi. Onlinový nástroj je okrem toho procesným archívom, ktorý sa dá využiť pri vyhotovovaní review a iných aktivitách agilnej metodiky.

Toto v prípade fyzickej kanbanovej tabule síce nie je možné, avšak s technickými vývojovými produktmi v oblasti prezentácií a prednášok to tiež nie je žiadny problém. Pomocou súpravy Capture APP možno digitalizovať záznamy z analógových bielych tabúľ a ďalej ich virtuálne spracovávať podľa určitých kritérií.

V konečnom dôsledku je však rozhodujúce uvedomiť si, že kanbanové tabule a iné vizualizačné pomôcky sú len podpornými pomôckami. Podstatou a jadrom všetkých aktivít v agilnom podniku je správna komunikácia a spolupráca zamestnancov. Túto však môžete podporiť správnym vybavením. Pri výbere týchto produktov Vám naši zamestnanci budú radi osobne nápomocní.

Naše top kategórie z tohto poradcu