AKTUÁLNE INFORMÁCIE KU KORONAVÍRUSU SARS-COV-2: ODDYCHOVÉ MIESTNOSTI A ČAKÁRNE

V časoch koronavírusu je potrebné výrazne obmedziť zhromažďovanie ľudí. Ako však riešite priestory vo vašom podniku, ktoré sú určené špeciálne pre tento účel? Oddychové miestnosti ako aj čakárne slúžia na to,aby sa tam ľudia dlhšie spoločne zdržiavali.

V ďalšej časti nájdete aktuálne usmernenia a praktické opatrenia, ktoré sa musia dodržiavať, aby sa znížilo riziko infekcie v oddychových miestnostiach a čakárňach.

AKÉ ODPORÚČANIA PLATIA PRE ODDYCHOVÉ MIESTNOSTI A ČAKÁRNE?

Dôležité je, aby sa v spoločnostiach, predovšetkým v takých, kde dochádza k pohybu verejnosti, dodržiavali aktuálne hygienické predpisy a zaviedli účinné ochranné opatrenia pre zamestnancov a návštevníkov.

V oddychových miestnostiach a čakárňach spoločností sa požiadavky na ochranu zamestnancov a návštevníkov riadia nasledovnými predpokladmi o šírení koronavírusu:

Vírusy sa prenášajú predovšetkým na rukách

 • Všetky plochy, ktorých sa osoby pravidelne dotýkajú, musia byť čistené tak často, ako je to možné (napr. kľučky dverí, stoličky, okenné kľučky alebo stoly)
 • Udržujte dvere pomocou podlahových dverových zarážok trvalo otvorené, aby ste zabránili dotyku

Čím viac osôb sa navzájom stretne, tým vyššie je riziko infekcie

 • Stanovte maximálny počet osôb, ktoré sa môžu zdržiavať v oddychovej miestnosti alebo v čakárni
 • Oddychová miestnosť: Plánujte doby prestávok s posunom, aby sa tam zdržiavalo podľa možnosti čo najmenej zamestnancov
 • Čakáreň: Stanovte termíny tak, aby sa čakacie doby osôb prekrývali čo najmenej, alebo vôbec nie

Väčšia vzdialenosť medzi osobami znamená menšie riziko nákazy

 • Redukujte možnosti na sedenie tak, aby sa dala dodržať minimálna vzdialenosť 1,5 metra
 • Priestory na sedenie sa dajú dodatočne pomocou systému deliacich stien oddeliť aj fyzicky

3 TIPY NA REALIZÁCIU ODPORÚČANÍ POČAS PRESTÁVOK A PRI ČAKANÍ

Informácie ku SARS-CoV-2 pre čakárne a oddychové miestnosti wt$

Vyznačenie max. počtu osôb pomocou informačných tabuliek

Osoby by pri sedení alebo státí mali mať možnosť zachovať vzájomnú vzdialenosť minimálne 1,5 metra. Na maximálny počet osôb upozornite pomocou tabuliek a v prípade potreby umiestnite podlahové značenia.

Informácie ku SARS-CoV-2 pre čakárne a oddychové miestnosti wt$

Pamätajte na všetky dotykové plochy

Časté dezinfikovanie všetkých plôch je dôležité predovšetkým tam, kam vchádzajú a vychádzajú rôzni ľudia. Napríklad ak máte kávovar, mali by ste ho dezinfikovať pred každým a po každom použití.

Informácie ku SARS-CoV-2 pre čakárne a oddychové miestnosti wt$

Nikdy nezabúdajte na čerstvý vzduch

Vetranie v uzavretých priestoroch je nevyhnutné. Ak miestnosť nemá okná, musíte sa o čerstvý vzduch postarať pomocou čističiek vzduchu. Alternatívne riešenie: Pri peknom počasí strávte prestávku alebo čakajte na dohodnutý termín na voľnom priestranstve.

KONTROLNÝ ZOZNAM PRE ODDYCHOVÉ MIESTNOSTI A ČAKÁRNE

Príprava na používanie

 • Čistenie a dezinfikovanie povrchov a dotykových plôch
 • Stanovenie maximálneho počtu osôb, ktoré sa môžu v miestnosti zdržiavať
 • Vyznačenie maximálneho počtu osôb pomocou informačných tabúľ a podlahových značení
 • Oddychová miestnosť: Doby prestávok naplánovať s odstupom
 • Čakáreň: Termíny stanoviť tak, aby sa čakacie doby neprekrývali
 • Redukovať možnosti na sedenie, aby sa zachovala vzdialenosť 1,5 metra
 • Oddelenie priestorov na sedenie systémom deliacich stien alebo panelov na ochranu pred infekciou

Počas používania

 • Viackrát denne: Čistenie a dezinfekcia všetkých povrchov, ktorých sa osoby dotýkajú
 • Pred a po použití: Čistenie a dezinfekcia všetkých prístrojov (napr. kávovar)
 • Štyrikrát denne: Vetrať vždy päť až desať minút (alternatíva: inštalovať čističku vzduchu)

KONTAKTUJTE NÁS!

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, kontaktujte nás na čísle 037 - 65 23 633 Mobil 0905 693 931, alebo nám pošlite e-mail na adresu service@kaiserkraft.sk.