Späť
Produktový poradca Sklad

Pokyny k výmennej EUR palete

Výmenná EUR paleta je opätovne použiteľná štvorstranná plochá paleta z dreva, ktorá je vyrobená, otestovaná z hľadiska kvality a označená zodpovedajúc nasledovným ustanoveniam.

Označenie

Výmenné EUR palety musia mať na klátikoch oboch pozdĺžnych strán nasledovné označenie:

 • Na pravom rohovom klátiku ochranná značka EUR
 • Na strednom klátiku podľa ustanovenia IPPC ISPM15, ako aj označenie schválenej dráhy a výrobný kód
 • Na ľavom rohovom klátiku vypálená značka European Pallet Association EPAL
Výmenné EUR palety so značkou kvality EPAL wt$
Výmenné EUR palety so značkou kvality EPAL wt$
Výmenné EUR palety so značkou kvality EPAL wt$
Výmenné EUR palety so značkou kvality EPAL wt$

Výrobný kód 000-0-00 označuje v prvej skupine (číslice/písmená) schváleného výrobcu, v druhej skupine poslednú číslicu roku výroby a mesiac výroby.

 • Normované rozloženie klincov
 • Podlahové dosky so skosenými hranami
 • Bez tvorby plesne
 • Všetky výmenné EUR palety testované EPAL majú v ovále označujúcom testovanie kvality značku kvality EPAL
 • Po vykonanej oprave sa výmenné EUR palety otestované EPAL opatria špeciálnou opravnou značkou EPAL
 • Značky musia byť dokonale vypálené.

Schválené druhy dreva

Ihličnaté drevo (1)


jedľa

smrek

borovica

Listnaté drevo

mäkké drevo

jelša

breza

topoľ (1) + (2)

Listnaté drevo

tvrdé drevo

dub

jaseň

buk

brest

agát

javor

platan

gaštan jedlý

(1) Pri ihličnatých drevách a pri topoli nesmie byť šírka letokruhov, meraná na 10 kruhoch, v priemere väčšia ako 7 mm.

(2) Neprípustné pre priečne dosky

Iné druhy dreva sú prípustné len vtedy, keď majú minimálne rovnaké mechanické vlastnosti ako tie druhy dreva, ktoré sú uvádzané v tabuľke. Drevené materiály (minimálna hustota 600 kg/m³) sú prípustné len pre rôzne konštrukčné diely.

Kvalita dreva

Drevo nesmie vykazovať žiadne stopy prostriedkov na ochranu dreva.
Neprípustné sú:

 • Hniloba (pleseň, huby, suchá hniloba)
 • Zarastená kôra
 • Aktívne napadnutie hmyzom

Všetky dosky musia byť z jedného kusu. Na ložnej a na spodnej ploche palety musia byť dosky nehobľované.

Obsah vlhkosti

Obsah vlhkosti nesmie prekračovať 22 % hmotnosti suchého dreva (hmotnosť sušiny).

ISPM 15

Od 01.01.2010 sú všetky novo vyrobené výmenné EUR palety posudzované podľa ISPM 15. Výmenné EUR palety posudzované podľa ISPM 15 spoznáte podľa vypálených znakov na oboch stredných klátikoch pozdĺžnej strany. Vypálený znak podľa ISPM 15 je možný aj na oboch stredových klátikoch úzkej strany.

Nosnosť

Obliny

Pri použití dubového dreva nie sú prípustné obliny. Pri iných drevách sú prípustné obliny na dvoch hranách každého dielu, za podmienky, že sú bez kôry, ležia hore a merané na šikmo nepresahuje ani jedna 15 mm. Nie sú prípustné pri priečnych doskách, spodných stredových doskách a na vonkajších hranách krycích okrajových a spodných okrajových dosiek.

Výmenná EUR paleta je pri navrstvení v regále alebo na vidlici pozemného dopravníka dimenzovaná na nasledovné zaťaženia:

 • 1000 kg, (menovité zaťaženie) keď je bremeno rozložené ľubovoľne na povrchu palety
 • 1500 kg, keď je bremeno rozložené na povrchu palety rovnomerne
 • 2000 kg, keď bremeno dosadá v kompaktnej forme celoplošne a rovnomerne na celý povrch palety

V stohu je dodatočné zaťaženie spodnej palety max. 4000 kg, ak sa nachádza na rovnej, horizontálnej a pevnej ploche a záťaž dosadá horizontálne a celoplošne.

Kritériá pre výmenu

Ak výmenné EUR palety vykazujú jedno alebo viaceré nasledovné poškodenia, tieto palety sa nedajú vymeniť a musia sa podľa ustanovení UIC katalógového listu 435-4 opraviť.


Zlý všeobecný stav:

 • Nosnosť už nie je zaručená (spráchnivené, hnilé, silné odlupovanie).
 • Znečistenie je tak veľké, že sa znečistí naložený náklad.
 • Silné odlupovanie je prítomné na viacerých klátikoch.
 • Očividne boli použité neprípustné konštrukčné diely (napr. príliš tenké dosky, príliš úzke klátiky).

Ustanovenia týkajúce sa opráv

Jedna spodná alebo vrchná okrajová doska je tak odlúpnutá, že je viditeľný driek viac ako jedného klinca alebo skrutky.

Výmenné EUR palety so značkou kvality EPAL wt$

Chýba označenie EUR vpravo a znak dráhy vľavo.

Výmenné EUR palety so značkou kvality EPAL wt$

Chýba jedna alebo viac dosiek.

Výmenné EUR palety so značkou kvality EPAL wt$

Chýba jeden klátik, alebo je tak naštrbený, že je viditeľný viac ako jeden klinec.

Výmenné EUR palety so značkou kvality EPAL wt$

Jedna doska je priečne alebo šikmo zlomená.

Výmenné EUR palety so značkou kvality EPAL wt$

Viac ako dve spodné alebo vrchné okrajové dosky sú tak odlúpnuté, že je viditeľný driek viac ako jedného klinca alebo skrutky.

Výmenné EUR palety so značkou kvality EPAL wt$

Výmenné EUR palety, ktoré nezodpovedajú stavu uvedenému v kritériách pre výmenu, sa musia opraviť podľa UIC 435-4. Oprava výmenných EUR paliet je možná len s licenciou EPAL. Použité smú byť len rozmerovo stále diely podľa 435-2 a UIC 435-4. Opravená výmenná EUR paleta musí po oprave vykazovať opäť rovnaké technické vlastnosti ako nová výmenná EUR paleta.

Naše top kategórie z tohto poradcu