Zamestnanci

Požadovať, podporovať, dávať spätnú väzbu. A mať pritom radosť.

Základ dobrej spolupráce.

Jedna z najznámejších viet literárnej histórie: "Ja by som radšej nie" – "I would prefer not to." Vyslovila ju jedna z najznámejších literárnych postáv Hermanna Melvilla "Pisár Bartleby". Bartleby, váhavý, neoblomný, odmietavý zamestnanec, slúži v dnešných časoch ako alegorický príklad novodobého notorického odporcu.

Čo robiť? Ako sa má zaobchádzať s takými zamestnancami? Ako motivovať? Ako podporovať, príp. zachovať pracovnú schopnosť? Existuje mnoho možností, ako „Ja by som radšej nie“ premeniť na „Ja by som rád“. My sme napríklad toho názoru, že len zapojením zamestnancov prostredníctvom partnerskej a otvorenej podnikovej kultúry, eticky zameraného vedenia sa dá vytvoriť priestor, v ktorom vzniká kreativita, motivácia a inovácia. Dobrí zamestnanci sú faktor úspechu. O to dôležitejšie je to, aby podnikovo-hospodársky úspech išiel ruka v ruke s humánnym, zodpovedným konaním.

My v spoločnosti KAISER+KRAFT ponúkame preto v rámci celého nášho podniku férové pracovné podmienky, profesijné zvyšovanie kvalifikácie, tréningy soft skills (tréningy tzv. mäkkých zručností) alebo programy na rozvoj manažérskych schopnosti, individuálne kariérne možnosti a plány rozvoja, flexibilný pracovný čas, každoročné pohovory zamerané na spätnú väzbu alebo cielený manažment konfliktov a manažment zdravia. Rozpoznávame osobné schopnosti, nadanie a silné stránky, oceňujeme výkon každého jednotlivca a sme hrdí na všestrannosť a rozmanitosť našich zamestnancov. A budujeme podnikovú kultúru, v ktorej každý zamestnanec získa ocenenie svojich hodnôt a navyše je motivovaný, aby plne rozvinul svoj potenciál.

To je pre nás základ dobrého riadenia zamestnancov. A vďaka dobrému riadeniu zamestnancov plnia zamestnanci svoje úlohy radi a majú z ich plnenia radosť. A súčasne sú zdravší … a možno dokonca aj šťastnejší.