Späť
Produktový poradca Kancelária

ABC správneho výberu trezora

A: Aké cennosti chcete zabezpečiť? B: Aký veľký má byť trezor? C: Kde by ste chceli váš trezor umiestniť?

Aké cennosti chcete zabezpečiť?

  • Súkromné použitie (napr. šperky, hotovosť, poistné doklady)
  • Remeselné využitie (napr. hotovosť, bilancie, doklady od vozidiel, dôležité kľúče a dátové nosiče)

Vytvorte si v pokoji zoznam všetkých predmetov resp. dokladov, ktoré by ste chceli chrániť vo vašom trezore. Pritom plánujte aj s prípadnými cennosťami, ktoré sa pridajú v budúcnosti. Budete prekvapení, že nároky na priestor sú o dosť vyššie, ako ste si pôvodne mysleli. Dôležitým bodom pri správnom výbere trezora by mala byť tiež trieda bezpečnosti, resp. ochrana proti vlámaniu a požiaru. Škody pri požiari môžu byť obrovské! Strata určitých dokladov pri požiari môže dokonca ohroziť existenciu podniku! Túto úvahu by ste preto mali zahrnúť do vášho rozhodnutia o nákupe.

Protipožiarna ochrana

Okrem ochrany proti vlámaniu by mala byť uvedená tiež hodnota ochrany proti požiaru podľa skúšok - v podnikovej, ako aj súkromnej oblasti. Vyplatí sa preveriť, či vám stačí ľahká ochrana proti požiaru LFS30P podľa euronormy prEN 15659 alebo musí ísť o vyššiu ochrana proti požiaru S60P, S120P resp. S60DIS alebo S120DIS podľa euronormy EN 1047-1. Všetky protipožiarne skrine sú vybavené príslušnými plnivom a špeciálnymi tesneniami.

Pri skúšobnom teste podľa LFS30P sa skrine vystavujú plameňom 30 minút pri teplote do 840 °C. V priebehu tejto skúšobnej fázy nesmie teplota v skrini stúpnuť o viac ako 150 °C (nevhodné na druhy papiera, pri ktorých sa strácajú dáta už pri teplote menšej ako 170 °C). Skrine sa po vystavení plameňom vyberú z pece a test je tým ukončený.

Pri skúškach podľa S60P, S120P resp. S60DIS, S120DIS podľa EN 1047-1 sa skrine vystavujú plameňom 1 resp. 2 hodiny pri teplote do 1090 °C, a sú podrobené testu pádu z výšky 9,15 m (na simuláciu zrútenia stropu). Pri tejto skúške zostávajú skrine v peci až do ukončenia fázy chladenia. To môže trvať až 24 hodín! Pri skriniach S60P a S120P nesmie počiatočná vnútorná teplota skrine 20 °C vystúpiť počas doby vystavenia plameňom a následnej fázy chladenia na žiadnom mieste nad 170 °C! Pri skriniach so skúškou S60DIS resp. S120DIS je vnútorná teplota na začiatku skúšky 20 °C a po 1 resp. 2 hodinách vystavenia plameňom a následnej fáze vychladenia nesmie prekročiť hraničnú hodnotu 50 °C (fyzikálna hranica pre magnetické a optické dátové nosiče). Počas celej doby skúšky nesmie relatívna vlhkosť vzduchu prekročiť hranicu 85 %!

Kde by ste chceli umiestniť váš trezor?

Montáž na stenu

Nástenné trezory ponúkajú veľmi dobrú ochranu proti vlámaniu, pričom je potrebné dbať na to, že príslušné poistné zatriedenie je možné len v prípade, že trezor je dookola opláštený 10 cm betónu. Pri trezoroch s hĺbkou zakladačov môže byť preto výber dosť problematický. Tu by sa mala zvoliť dostatočná výška a šírka trezora.

Trezory na zabudovanie do nábytku

Tieto trezory sa dajú ukotviť do zadnej steny v skrini resp. do podlahy, pokiaľ ich vlastná hmotnosť nie je vyššia ako 200 kg pre súkromné použite, resp. 300 kg pre podnikateľské použitie.

Samostatne stojace trezory

Tieto skrine majú spravidla výrazne vyšší vnútorný záchytný objem v porovnaní s nástennými alebo v nábytku zabudovanými trezormi. Do tejto kategórie spadajú okrem iného napríklad skrine na zbrane, obchodné trezory, skrine na dokumenty, ako aj protipožiarne skrine.

Naše top produkty z tohto poradcu
Relevantné
Počet výrobkov: 26
Naše top kategórie z tohto poradcu