Späť
Produktový poradca Životné prostredie

Manipulácia a ošetrovanie nábytku a prístrojov z ušľachtilej ocele

Ako nehrdzavejúca ušľachtilá oceľ sa označujú nezmagnetizovateľné chrómniklové ocele a zmagnetizované chrómové ocele, ktoré vykazujú obsah chrómu minimálne 12%.

Dôvodom odolnosti nehrdzavejúcich ušľachtilých ocelí voči korózii je pasívna vrstva, ktorá sa na povrchu kovu vytvára pri prístupe kyslíka. Stačí na to kyslík, ktorý je prítomný vo vzduchu. Ak sa táto pasívna vrstva poškodí mechanickým pôsobením alebo sa naruší chemicky a vytvoreniu novej pasívnej vrstvy bráni vylúčenie kyslíka, tak dochádza aj pri nehrdzavejúcej ušľachtilej oceli ku poškodeniam koróziou. Okrem toho nie sú nehrdzavejúce ušľachtilé ocele úplne odolné voči chemickým zlúčeninám. Sem patrí napr. kyselina chlorovodíková, kyselina sírová a sodný lúh.

Vrstvy ťažkých nečistôt, ktoré obsahujú soli chlór alebo cudziu hrdzu, môžu za určitých okolností v priebehu času viesť na povrchu ocele k sfarbeniam alebo korózii.

Pri manipulácii s nábytkom a prístrojmi z nehrdzavejúcej ušľachtilej ocele sa preto musia dodržiavať nasledovné zásady

Povrch nehrdzavejúcej ušľachtilej ocele musí byť udržiavaný vždy čistý a prístupný pre vzduch. Pod každým nánosom podmieneným prácou môže pri chýbajúcom kyslíku vznikať korózia. Tieto stopy používania, ako aj zvyšky čistiacich prostriedkov treba bezodkladne odstrániť.

Povrch nehrdzavejúcej ušľachtilej ocele má zostať nepoškodený. Musí sa zabrániť poškodeniam pri používaní, čistení alebo pri opravách tvrdými, predovšetkým kovovými predmetmi z nie nehrdzavejúceho materiálu.

Pokyny k ošetrovaniu ušľachtilej ocele ha&

Povrch nehrdzavejúcej ušľachtilej ocele nesmie prichádzať dlhšiu dobu do kontaktu s bežnou, hrdzavejúcou oceľou alebo železom. Ak sa nehrdzavejúca oceľ dostane do kontaktu so železom alebo bežnou oceľou, napr. prostredníctvom triesok pri pílení, oceľovej vlny, zvyškov oceľových kief alebo vody s obsahom železa, vznikajú chemické prvky, ktoré sú príčinou pre samočinne pokračujúcu koróziu.

V prípade eventuálneho výskytu miest s cudzou hrdzou sa musia tieto výnimočne okamžite odstrániť za pomoci jemného mechanického čistiaceho prostriedku alebo jemného brúsneho papiera. Hrubšie miesta hrdze sa dajú odstrániť leptaním. Kvôli rizikám, ktoré sú s tým spojené, smie byť tento postup vykonávaný iba vyškoleným personálom.

Po každom použití sa prístroje a zabudované prvky musia vyčistiť. To isté platí pre dosky stolov a iné diely z nehrdzavejúcej ušľachtilej ocele. Na čistenie nehrdzavejúcej ušľachtilej ocele používajte len čistiaci prostriedok bez aktívneho chlóru! Vyvarovať sa treba čistiacemu prášku akéhokoľvek druhu ako aj bieliacim čistiacim prostriedkom s obsahom chlóru alebo bez neho.

Ak je potrebné mechanické čistenie, nesmú sa použiť čistiace prístroje z kovu, ale kefy s plastovými alebo prírodnými štetinami, čistiace prostriedky na plasty, špongie a podobne. Pri čistení by sa malo používať dostatočné množstvo vody. V nadväznosti na každé čistenie je potrebné dôkladné opláchnutie čistou vodou.

Musí sa dbať na to, aby sa použitý čistiaci prostriedok odstránil bezo zvyšku, aj z rohov a neprístupných miest. Nakoniec sa musia povrchy z ušľachtilej ocele vysušiť.

Aj výpary kyselín, ktoré sa tvoria nap. pri čistení obkladačiek preparátmi obsahujúcimi kyselinu chlorovodíkovú, spôsobujú škody na nehrdzavejúcej ušľachtilej oceli. Ak by sa diely z nehrdzavejúcej ušľachtilej ocele nedopatrením dostali do kontaktu s kyselinou chlorovodíkovou alebo s produktmi obsahujúcimi kyselinu chlorovodíkovú, je potrebné okamžité dôkladné vypláchnutie vodou!

Priľnavé nečistoty (vlhká, mastná špina)

Umytie so syntetickými čistiacimi prostriedkami s pridaním mierne leštiaceho alebo mechanického čistiaceho prostriedku. Súčiastky s vysokým leskom sa musia ošetrovať opatrne, pretože drsný mechanicky čistiaci prostriedok by mohol zanechať stopy po drhnutí a matné miesta. Brúsené povrchy sa dajú bez všetkého čistiť bežnými mechanicky čistiacimi prostriedkami, v odolných prípadoch dokonca čistiť s brúsnou špongiou (Scotch-Britte). Treba však dávať pozor na to, aby sa drhlo v smere brúsenia.

Škvrny od vody

Nánosy zaschnutej vodovodnej vody nie sú škodlivé, môžu však kaziť vzhľad leštených plôch. Ak nestačí zotretie bežným čistiacim prostriedkom (napr. Antikal), fľaky zmiznú určite s octom alebo so zriedenou kyselinou fosforečnou. Dosušenie očistených ale ešte mokrých leštených plôch zabraňuje vytváraniu škvŕn od vody.

Teploty

Dosky stolov z ušľachtilej ocele sú zosilnené profilmi z nehrdzavejúcej ušľachtilej ocele alebo s drevotrieskovými doskami. Predmety s teplotou vyššou ako 100 °C sa nesmú postaviť priamo na dosky stola.

Dezinfekcia

Pod dezinfekčnými prostriedkami sa chápu látky, ktoré sú vhodné na ničenie patogénnych mikroorganizmov. Sem patria baktérie, vírusy, spóry, drobné huby a plesne. K oblastiam použitia patria okrem pokožky a oblečenia predovšetkým prístroje a priestory. Dezinfekčné prostriedky musia byť baktericídné, fungicídne a sporicídne, t. j. mikrobicidné. Kvôli mnohým požiadavkám, ktoré sú kladené na dezinfekčné prostriedky, prichádza do úvahy len niekoľko typov substancií.

Používať by sa mali produkty, ktoré sú uvedené v zozname nemeckej spoločnosti pre hygienu a mikrobiológiu (Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie - DHGM).

Naše top produkty z tohto poradcu
Relevantné
Počet výrobkov: 96