Späť
Produktový poradca Životné prostredie

Pokyny k výberu vysávača a triedam prachu

Prečo mokrý/suchý alebo vysokovýkonný priemyselný vysávač?

Prach a nečistoty sú prítomné všade. Vysávač je pomocníkom pri udržiavacom čistení a vo výrobe. Je nevyhnutný na zlepšenie pracovných podmienok a slúži na zabezpečenie kvalitatívnych štandardov. V spracovateľských a výrobných podnikoch sa nutne produkuje prach a nečistota. Hrubý prach sa rýchlo usádza, jemný prach sa dlho vznáša vo vzduchu, ktorý sa dýcha a vdychuje sa hlboko do pľúc, kde sa hromadí. Prach trvalo poškodzuje zdravie a/alebo zhoršuje kvalitu výrobného výsledku.

Rozlišovacie znaky zariadení

  • Konštrukcia zariadenia: Môže byť vo forme monobloku - mobilného alebo stacionárneho - alebo rozložený na viacero modulov.
  • Filtračná jednotka: Multivreckový filter, patrónový filter, atď.
  • Trieda prachu: Aj na nebezpečné látky/prach ohrozujúci zdravie v triedach prachu M, H (podrobnosti nájdete na konci tohto dokumentu)
  • Ochrana proti explózii: Vysávač podľa konštrukčného typu 1 (B1)
  • Výkon motora: Dobre vykonštruované agregáty od 1,5 kW do 13,0 kW. S týmito vysávačmi sa dajú spoľahlivo obsluhovať aj malé centrálne odsávacie zariadenia až po veľkosť potrubných systémov do dĺžky 300 m.
  • Predbežné odlučovanie: Predbežné odlučovače spôsobujú ochranu filtra. Následne umiestnené filtre sú chránené a okrem toho sa nedostávajú do kontaktu s horúcimi látkami alebo kvapalinami. Navyše uľahčujú likvidáciu veľkých množstiev
  • Pojazdný kontajner na nečistoty so zdvíhacou mechanikou alebo bez nej, kontajner s vyklápacím dnom, Big-Bag, vyklápacia korba, atď.
  • Doba zapnutia: 2 - 3 hodiny: zariadenia na striedavý prúd, do 24 hodín: zariadenia na trojfázový prúd

Oblasti použitia

(Príklady, ktoré nedávajú záruku na kompletnosť, pri nebezpečných látkach sa musí posudzovať konkrétny prípad)

Brať do úvahy zdroje nebezpečenstva!
Principiálne platí: Ak sa zistí alebo je známy zdroj nebezpečenstva (napr. nasávanie rozpúšťadiel, chemikálií, azbestu, hliníka, drevného prachu, atď.), musí sa tento bezpodmienečne zohľadniť pri výbere vhodného priemyselného vysávača. Profesijné združenie tu môže byť nápomocné a môže poskytnúť príslušné informácie.

Vysávanie prevažne jemného prachu:

Výber vysávača s nie príliš vysokým výkonom, ale veľkou filtračnou plochou (ak nejde o prach s vysokou špecifickou vlastnou hmotnosťou, napr. kovový prach). Pozor: Dbajte na dĺžku hadice. Musí sa zohľadniť odlučovací výkon filtra, aby vysávač nenasával prach a potom ho opäť vo veľkých množstvách nevypúšťal do okolitého prostredia. Je prach nebezpečný pre zdravie? Ak áno, je potrebné zvoliť absolútny filter. Je prach nebezpečný z hľadiska explózie? Ak áno, je potrebné zvoliť vysávač B1.

Odsávanie zmesí z jemného prachu a veľkých častíc:

Tak ako pri odsávaní jemného prachu, vyberte však vysávač s mechanickým predodlučovačom (cyklónom) na ochranu pred poškodením filtra. Výber vysávača s vysokým výkonom a veľkou filtračnou plochou. Veľká filtračná plocha je potrebná, aby sa predišlo predčasnému nasýteniu filtra a aby sa tak udržiavala výkonnosť vysávača. Aj tu je potrebné zohľadniť smernice pre triedy prachu M, H a B1.

Odsávanie prevažne hrubých častíc:

Výber vysávača s vysokým výkonom s veľkou kapacitou.
Odlučovací výkon filtra tu nie je tak dôležitý. Výkon zariadenia sa musí prispôsobiť priemeru hadice, dĺžke hadice a nasávanému materiálu. Spravidla tu stačí štandardné zariadenie. Ak sa zariadenie nachádza v prostredí s nebezpečenstvom explózie, musí sa zohľadniť aj B1 (ATEX).

Zákazník by chcel odsávať kvapaliny zmiešané s chemikáliami (slabšie čistiace prostriedky):

Vo väčšine prípadov je možné odporučiť výber zariadenia s nádobou z ušľachtilej ocele. Pri agresívnych médiách sa musí presne zanalyzovať, ako sa médium správa a aké požiadavky sú kladené na zariadenie.

Zákazník by chcel odsávať oleje a kvapaliny obsahujúce oleje a triesky:

Odsávače triesok s integrovaným systémom na separovanie triesok a emulzie v prípade odsávania výrobnými strojmi (triesky a emulzie).
Bežné mokré-suché vysávače sú nasávaním takéhoto materiálu preťažené, pretože rozprašovací pomer kvapalín je iný, ako napr. pri vode. Odsávače triesok sú vybavené iným vstupom kvôli možnosti lepšej kontroly rozprašovacieho pomeru.

Zákazník by chcel odsávať látky v prostredí s nebezpečenstvom explózie v dôsledku plynov alebo výparov:

Z bezpečnostných dôvodov sa vo väčšine prípadov odporúča vysávač na stlačený vzduch (s ATEX-om).

Posudzovať sa však musí vždy konkrétny prípad. Uvedené príklady môžu poskytnúť len orientáciu!

Navyše existuje problematický prach, ktorý by sa aj s vysávačmi testovanými GS mal odstraňovať len s výhradou: napr. jemný hliníkový alebo magnéziový prach, benzín, atď.

Dôležité upozornenia:

Dôležité je brať do úvahy, že nielen vysoký počet wattov dáva maximálny výkon. Rozhodujúci je správny pomer podtlaku a vzduchového výkonu.

Vysoký vzduchový výkon znamená vysokú rýchlosť nasávaného materiálu.

Vysoký podtlak je potrebný na nasávanie ťažkého nasávaného materiálu alebo nasávanie z hĺbky (napr. z jám).

Priemer hadice má okrem toho rozhodujúci vplyv na pomer vzduchového výkonu a podtlaku vysávača. Veľkosti hadíc dodávané štandardne ako súčasť dodávky sú v strednej resp. priemernej oblasti, garantujú dobrý výkon vysávača a v bežných prípadoch nespôsobujú žiadne problémy pri prepúšťaní nasávaného materiálu.

Na zaručenie konštantného výkonu vysávača je potrebné použiť dobre dimenzovaný hlavný filter. Hlavné filtre môžu byť odľahčené predbežným odlučovačom. Aby sa vystupujúci vzduch udržiaval čo možno najčistejší, existuje možnosť následného napojenia absolútneho filtra (v triede prachu H).

Triedy prachu

Do roku 1997, s prechodnou lehotou do 06/2002, bola platnou národná smernica ZH 1/487 Ústredia pre prevenciu úrazov - hlavného zväzu (Zentralstelle für Unfallverhütung - Hauptverband) pre rozdelenie do tried prachu a teda základom pre bezpečné odstraňovanie látok a prachu. Tento národný predpis bol nahradený normou EÚ EN 60335-2-69. Tento predpis platí pre celú Európu.

Nebezpečenstvo pre zdravie a výbušnosť prachu určujú patričné kategórie použitia:

Okrem toho sa berie do úvahy hodnota AGW: Hodnota AGW udáva maximálnu hraničnú hodnotu na pracovisku (z nem.: Arbeitsplatz-Grenz-Wert). Čím je nižšia hodnota AGW, tým je prach nebezpečnejší. (Poznámka: Označenie AGW nahrádza predtým používané označenie MAK - max. koncentrácia na pracovisku (nem.: Max. Arbeitsplatz-Konzentration).)

Ďalšie podrobné informácie k látkam a druhom prachu, ako aj klasifikácii zariadení na odstraňovanie prachu nájdete na Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung

Triedy prachu podľa EN 60335-2-69

Prach s max. hraničnou hodnotou na pracovisku (AGW) > 1 mg/m³ = trieda prachu L

Prach s max. hraničnou hodnotou na pracovisku (AGW) ≥ 0,1 mg/m³, drevený prach = trieda prachu M

Prach s max. hraničnou hodnotou na pracovisku (AGW) < 0,1 mg/m³, karcinogénny prach, prach s choroboplodnými zárodkami = trieda prachu H

Naše top produkty z tohto poradcu
Relevantné
Počet výrobkov: 39
Naše top kategórie z tohto poradcu