Späť
Produktový poradca Životné prostredie

Skladovanie vodu ohrozujúcich kvapalín v ekologických skriniach a skriniach na chemikálie

Upozornenie: dodržiavajte miestne záväzné predpisy a ustanovenia. Bližšie informácie dostanete na vašom kompetentnom úrade.

Všeobecné právne východiská a definície

Ochrana práce

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť požadované opatrenia bezpečnosti a ochrany zdravia, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť a zdravie zamestnancov pri práci.

Je povinný kontrolovať účinnosť týchto opatrení a v prípade potreby sa prispôsobiť meniacim sa danostiam. Jeho snahou pritom musí byť zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov. Tu sa ponúka využitie ekologických skríň a skríň na chemikálie. Tieto zaručia bezpečnosť zamestnávateľovi aj zamestnancovi!

Skladovanie vodu ohrozujúcich kvapalín v súlade s predpismi

Manipulácia a skladovanie nebezpečných látok predstavuje v zásade veľmi vysoký potenciál ohrozenia. Na ochranu ľudí a životného prostredia sa v prevádzkach, v ktorých sa pracuje s nebezpečnými látkami, musia implementovať špeciálne požiadavky vyplývajúce zo zákonodarstva daného štátu. Realizuje sa to napríklad používaním špeciálnych bezpečnostných skríň.

Uschovanie a skladovanie chemikálií

Skladovanie vodu ohrozujúcich kvapalín v ekologických skriniach a skriniach na chemikálie wt$

Ekologická skriňa s protipožiarnym bezpečnostným boxom typu 30

Nebezpečné látky sa musia uschovávať a skladovať tak, aby neohrozovali zdravie osôb a životné prostredie. Pritom je potrebné zabezpečiť vhodné a realizovateľné opatrenia, aby nemohlo dôjsť k zneužitiu ani k nesprávnemu používaniu.

Aby sa zabránilo možnému nesprávnemu používaniu alebo zneužitiu je potrebné zabezpečiť, aby sa nebezpečné látky nemohli zameniť navzájom a ani s potravinami. Z tohto dôvodu je nevyhnutne potrebné dbať na to, aby sa potraviny neuschovávali a neskladovali spolu s nebezpečnými látkami. Toto je zakázané a životu nebezpečné!

Nebezpečné látky sa smú uschovávať len v nádobách, ktoré sú z materiálov, ktoré vydržia predpokladané zaťaženie. Originálne nádrže zodpovedajú týmto požiadavkám.

Samotné nádrže sa však opäť musia skladovať vo vhodných priestoroch/skladoch/skriniach.

Pri skladovaní sa musí brať do úvahy nasledovné:

  • Pri plastových nádobách existuje predovšetkým v prípade organických kvapalín nebezpečenstvo krehnutia, deformácie alebo difúzie.
  • Hliníkové nádrže sa nesmú používať na látky obsahujúce chlórované uhľovodíky, na silné zásady sú vhodné fľaše z polypropylénu (PP), nie však fľaše zo skla.
  • Nebezpečné látky sa nesmú uschovávať alebo skladovať v takých nádobách, pri ktorých v dôsledku ich tvaru alebo označenia sa ich obsah môže zameniť s potravinami.
  • Nebezpečné látky, ktoré vyvíjajú nebezpečné plyny, pary, hmly alebo dymy, sa musia uschovávať v skriniach, ktoré sú účinne odvetrávané.

Horľavé kvapaliny sa musia umiestniť v špeciálnych bezpečnostných skriniach s vysokou triedou požiarnej odolnosti, ktoré

  • sú napojené na účinné odvetrávanie, ktoré zaručuje minimálne 10-násobnú výmenu vzduchu za hodinu a ktoré unikajúce plyny a pary neustále odvádza do voľného priestranstva,
  • sú pod najnižšou regálovou plochou vybavené záchytnou vaňou z nehorľavého materiálu, ktorá je schopná prijať minimálne 10 % maximálne prípustného skladovaného množstva, minimálne však objem najväčšej nádržky,
  • sú vybavené dvermi, ktoré sa samé zatvárajú a ktorú sú na čelnej strane dverí označené výstražnou značkou „Pozor horľavé látky“ a nápisom „Zákaz ohňa, otvoreného plameňa a fajčenia“,
  • v prípade požiaru zabránia napr. prerušením ventilácie skrine šíreniu požiaru.
Skladovanie vodu ohrozujúcich kvapalín v ekologických skriniach a skriniach na chemikálie wt$

Bezpečnostný box typu 30

Keď takéto skrine nie sú k dispozícii, existujú aj skrine na chemikálie, ktoré poskytujú skladovaciu úroveň vo forme bezpečnostného priečinka s klasifikáciu typu 30. Tento priečinok vykazuje všetky vlastnosti ohňovzdornej bezpečnostnej skrine, relevantné z hľadiska bezpečnosti.

Toxické látky a prípravky (vr. rakovinotvorných látok, mutagénnych látok alebo látok ohrozujúcich reprodukčnú schopnosť kategórie 1 a 2) sa musia uschovať alebo skladovať tak, aby prístup k týmto nebezpečným látkam mal len kvalifikovaný personál!

Spoločné skladovanie

Potenciál ohrozenia, ktorý vyplýva zo skladovania chemikálií, nezávisí len od množstva, ktoré je potrebné skladovať, ale aj od nebezpečnosti týchto chemikálií. Voľné skladovanie nie je dovolené. Pri tom by mohlo dôjsť k spoločnému skladovaniu chemikálií, ktoré sa z bezpečnostných dôvodov musia skladovať oddelene.

Skladovanie špeciálnych látok, ako sú kyseliny a zásady

Kyseliny a lúhy sa musia v každom prípade skladovať oddelene, najmä ak môžu uvoľňovať agresívne plyny! Ak sa tieto látky skladujú v jednej skrini, musia sa uschovávať samostatne, v oddelených priestoroch a skriňa musí byť napojená na odvetrávací systém a nepretržite sa musí odvetrávať. Jednotlivé priestory musia byť označené tak, aby sa kyseliny a zásady nedávali na jedno miesto.

Tieto skrine musia byť vybavené vaňou a dolnou plochou odolnou proti korózii.

Vyžiadajte si, prosím, skrine na kyseliny a zásady, aby ste kyseliny a zásady mohli skladovať v súlade s príslušnými predpismi.

Skladovanie pesticídov

Skladovanie vodu ohrozujúcich kvapalín v ekologických skriniach a skriniach na chemikálie wt$

Skriňa pre pesticídy

Pesticídy sú chemické alebo biologické účinné látky a prípravky, ktoré môžu ohroziť vody, a preto sa musia bezpečne skladovať.

Pesticídy sa smú uschovávať výlučne v pevne uzavretých originálnych obaloch. Okrem toho platí: Ako stavebný materiál sa zásadne nesmú používať žiadne horľavé materiály. Nemali by byť použité drevené regály, ani by sa väčšie jednotky nádob nemali ponechávať v kartóne.

Sklad alebo ekologická skriňa / skriňa na chemikálie musí byť označená ako sklad pesticídov a opatrená nápisom Pesticídy – nepovolaným prístup zakázaný.

Ekologické skrine by mali mať značku Ü (nemecká značka osvedčenia o zhode), ktorá dosvedčuje, že záchytné vane sú dostatočne nepriepustné.

Pri týchto skriniach je potrebné dbať aj na to, aká je záchytná kapacita vkladacích políc. Pri skladovaní pesticídov sa musí v prípade presakovania zachytiť 10 % skladovaného množstva, minimálne však objem najväčšej nádoby. Ak sa nachádzate v oblasti s chránenými vodnými zdrojmi, musí sa dať zachytiť celé skladované množstvo. Tu môže byť potrebné vybaviť skrine s väčšími vkladacími policami.

Vlastnosti ekologických skríň / skríň na chemikálie

V závislosti od druhu skladovanej látky musia byť splnené určité minimálne požiadavky. Len tak sa zaručí bezpečné skladovanie.

Na bezpečné skladovanie nehorľavých chemikálií a jedov podľa predpisov existujú preto ekologické skrine / skrine na chemikálie. Tieto skrine slúžia na skladovanie vodu ohrozujúcich, nehorľavých kvapalín a jedov v pracovných priestoroch podľa predpisov.

Voliteľne sú tieto vybavené záchytnou vaňou, ktorá je špeciálne testovaná na tesnosť a tiež certifikátom.

Látky, ktoré na základe svojich vlastností nevyžadujú odsávanie, sa môžu umiestniť do skríň na chemikálie alebo do vitrín. Niektoré skrine na chemikálie majú dvere so sklenými vložkami, toto zasklenie musí byť buď z bezpečnostného skla alebo z materiálov s minimálne rovnocennými bezpečnostnými vlastnosťami (vrstvené bezpečnostné sklo, plexisklo, polykarbonát).

Naše top produkty z tohto poradcu
Relevantné
Počet výrobkov: 59