Späť
Produktový poradca Životné prostredie

Skladovanie zápalných a vodu ohrozujúcich látok v záchytných vaniach

Upozornenie: nasledovné doplňujúce informácie ku „Skladovaniu zápalných a vodu ohrozujúcich látok v záchytných vaniach“ sú založené na nemeckých zákonoch a nariadeniach.
Dodržiavajte miestne záväzné predpisy a ustanovenia. Bližšie informácie dostanete na vašom kompetentnom úrade.

Všeobecné právne východiská a definície

Skladovanie vodu ohrozujúcich kvapalín podľa predpisov

Manipulácia a skladovanie nebezpečných látok predstavuje v zásade veľmi vysoký potenciál ohrozenia. Na ochranu ľudí a životného prostredia sa v prevádzkach, v ktorých sa pracuje s nebezpečnými látkami, musia implementovať zvláštne požiadavky vyplývajúce zo zákonov (BetrSichV, TRbF, GefStoffV, WHG, VAwS, atď.).

Zákon o vodnom hospodárstve (WHG)

Definícia obozretnosti podľa zákona o vodnom hospodárstve (WHG) hovorí, že určité opatrenia sú prípustné len vtedy, keď je podľa skúseností nepravdepodobné, že by také konanie mohlo viesť k škodlivým zmenám povrchových vôd. V § 62 ad § 63 zákona WHG sú uvedené požiadavky na manipuláciu s vodu ohrozujúcimi látkami a stanovenie vhodnosti zariadení LAU.

Zákon o bezpečnosti práce (ArbSchG)

§ 3: "Zamestnávateľ je povinný učiniť požadované opatrenia podľa zákona o bezpečnosti práce (...)." "Zamestnávateľ je ďalej povinný poskytnúť potrebné prostriedky (...)."


§ 13: "Zodpovednosť za splnenie povinností nesú okrem zamestnávateľa aj ním písomne poverené osoby."

Inštalácia a skladovanie

Nádoby, v ktorých sa skladujú horľavé alebo nehorľavé vodu ohrozujúce kvapaliny, musia byť zabezpečené proti vytekaniu pomocou vhodných záchytných vaní (ochrana spodnej vody).
Záchytná vaňa musí byť schopná zachytiť obsah najväčšej nádoby (najmenej však 10 % uskladneného objemu).

Príklad:

Záchytná vaňa na skladovanie 2 sudov po 200 litrov
10 % = 40 litrov
najväčšia nádoba = 200 litrov
potrebný záchytný objem
záchytnej vane = 200 litrov

POZOR: Pri skladovaní v oblastiach s chránenými vodnými zdrojmi (pokiaľ je skladovanie povolené) sa musí dať zachytiť celkové skladované množstvo (100 %).

Odolnosť

Odolnosť použitých materiálov záchytnej vane voči korózii, ako aj ich znášanlivosť s uskladnenými látkami, musí byť preukázateľne zabezpečená.


UPOZORNENIE: V prípade, že zo zoznamov odolností nie je možné zistiť žiadne údaje, môže materiál záchytnej vane zodpovedať materiálu skladovacej nádoby.

Záchytné vane z ocele

Použiteľné na horľavé (výška vane 500 mm) a vodu ohrozujúce kvapaliny.

Skladovanie zápalných a vodu ohrozujúcich látok v záchytných vaniach wt$

Záchytné vane z polyetylénu

Použiteľné na vodu ohrozujúce kvapaliny, kyseliny a lúhy; nepoužiteľné na skladovanie zápalných kvapalín.

Skladovanie zápalných a vodu ohrozujúcich látok v záchytných vaniach wt$

Spoločné skladovanie

Pri spoločnom skladovaní v/na záchytných vaniach je okrem zákazov spoločného skladovania potrebné dbať aj na to, aby neboli nad vaňou skladované žiadne látky, ktoré by mohli pri "kontakte" navzájom reagovať.
Pritom je potrebné rešpektovať nielen odolnosti, ale, obzvlášť pri záchytných vaniach z polyetylénu, aj možné exotermické reakcie. Pri takto vznikajúcom teple sa môže porušiť statika záchytnej vane.

Manipulácia so záchytnými vaňami

Na základe zákonných predpisov a príslušných nariadení je potreba používania záchytných vaní nad všetky pochybnosti. Pri používaní je potrebné rešpektovať aj nasledujúce pravidlá:

 • Záchytné vane sa smú inštalovať len na rovné plochy, chránené proti dažďu. Nutnosť použitia ochrany proti nabehnutiu vyplýva z priestorových daností.
 • Nádoby sa musia skladovať vo vani takým spôsobom, aby nevyčnievali mimo vane. Predíde sa tak zrúteniu a v prípade úniku bude vytekajúca kvapalina zachytená.
 • V prípade stáčania z nádoby uloženej na vani je potrebné dbať na to, aby sa výpustný otvor nachádzal nad vaňou. Ak by to nebolo možné z dôvodu rozmerov nádoby, mala by sa použiť predsadená nádoba. Bezpečne sa tak zachytia úniky z netesností kohúta a dokvapkávajúca kvapalina.
 • Ak nie je stanovená výška na stáčanie do malých nádob alebo viskozita kvapaliny, potom sa odporúča použiť zvýšenú, naklonenú odstavnú plochu.

Povinnosti prevádzkovateľa

V smernici STAWA-R (smernica o oceľových vaniach) sú definované povinnosti prevádzkovateľa:

 • Prevádzkovateľ je zodpovedný za používanie v súlade s určením
 • Ošetrovanie / údržba
 • Záchytnú vaňu je potrebné udržiavať bez vody a nečistôt
 • Škody na ochrannej vrstve sa musia okamžite odstrániť (korózia)
 • Pravidelné kontroly (min. 1x týždenne)
 • Stav záchytnej vane (mriežkového roštu) sa musí každé 2 roky kontrolovať ako pri prvom použití
 • Výsledok sa musí zaprotokolovať a na vyžiadanie predložiť orgánom zodpovedným za vodu

Rozdelenie nebezpečných látok do tried ohrozenia vody

nwg: neohrozujúce vodu

neu*: všeobecne ohrozujúce vodu, napr pevné zmesi a určité naplavené kvapalné látky (močovka, hnojovka, siláž alebo odpad)

WGK 1: slabo vodu ohrozujúce látky

WGK 2: (výrazne*) vodu ohrozujúce látky

WGK 3: silno vodu ohrozujúce látky
(* podľa plánovaného VAUwS)

Ak neexistuje žiadne zatriedenie, je potrebné, aby si prevádzkovateľ zatriedil látku sám.

Povolenia záchytných vaní

 • Vyhlásenie o zhode (ÜHP) potvrdzuje, že záchytná vaňa spĺňa požiadavky smernice STAWA-R.
 • Jednorazové a opakované kontroly výrobcu ako odbornej prevádzky podľa WHG vykoná TÜV alebo porovnateľná skúšobná organizácia.
 • Smernica STAWA-R neplatí pre zabudované vane z ocele s objemom do max. 1 000 l.
 • Odlišné skladovacie systémy, napr. z plastu, vyžadujú všeobecné stavebno-technické schválenie od DIBt (Nemecký inštitút pre stavebnú techniku, Berlín).
Skladovanie zápalných a vodu ohrozujúcich látok v záchytných vaniach wt$

Vaňové systémy z ocele

Skladovanie zápalných a vodu ohrozujúcich látok v záchytných vaniach 711
Skladovanie zápalných a vodu ohrozujúcich látok v záchytných vaniach 675
Skladovanie zápalných a vodu ohrozujúcich látok v záchytných vaniach 677
Skladovanie zápalných a vodu ohrozujúcich látok v záchytných vaniach wt$

Vaňové systémy z plastu

Skladovanie zápalných a vodu ohrozujúcich látok v záchytných vaniach 646
Skladovanie zápalných a vodu ohrozujúcich látok v záchytných vaniach 677
Skladovanie zápalných a vodu ohrozujúcich látok v záchytných vaniach 673
Naše top produkty z tohto poradcu
Relevantné
Počet výrobkov: 127