Späť

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY


Na stiahnutie verzie vo formáte PDF kliknite tu.

Všeobecné obchodné podmienky pre firemných zákazníkov nájdete tu.


Tieto VOP upravujú práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy, uzatvorenej v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka , kedy na jednej strane je predávajúci a na druhej strane je kupujúci, ktorým sa rozumie spotrebiteľ v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa (ďalej len „Objednávateľ“).

Predávajúci – spoločnosť KAISER+KRAFT, s.r.o. (ďalej len „Dodávateľ“) je podnikateľom, ktorý pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Dodávateľ nie je vo vzťahu k objednávateľom viazaný žiadnym kódexom správania v zmysle ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa. Bližšie informácie o dodávateľovi sú uvedené na jeho webovej stránke https://www.kaiserkraft.sk/.

Objednávateľ - Spotrebiteľ je subjekt, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho zamestnania alebo povolania uzavrie zmluvu s dodávateľom.

1 Rozhodné právo

Zmluvný vzťah medzi dodávateľom a objednávateľom sa riadi slovenským právom. Bez výslovného súhlasu dodávateľa sú dodávky do zahraničia vylúčené a objednávateľ preberá tovar od dodávateľa v Slovenskej republike. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou bude napriek tomu obsahovať medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právnym poriadkom. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od ktorých sa nedá zmluvne odchýliť, a na ktoré by sa v prípade neexistencie voľby práva inak použili podľa ustanovenia čl. 6 ods. 1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo dňa 17. júna 2008 o práve rozhodnom pre zmluvné záväzkové vzťahy (Rím I).

Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené kúpnou zmluvou alebo týmito „VOP“ sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, prípadne inými právnymi predpismi slovenského právneho poriadku.

2 Kúpna zmluva a jej náležitosti

Kúpna zmluva medzi spoločnosťou KAISER+KRAFT, s.r.o. (ďalej len "dodávateľ"), ako predávajúcim a objednávateľom ako kupujúcim, sa uzatvára na základe objednávky objednávateľa a jej akceptácie dodávateľom, kde predmetom zmluvy je kúpa tovaru ponúkaného v katalógu dodávateľa na webstránke.

Realizácia obchodu zmluvných strán prebieha na základe jednotlivých kúpnych zmlúv, ktorých náležitosťami sú:

a/ objednávka objednávateľa, ktorej súčasťou sú údaje o množstve a druhu tovaru a mieste dodania,

b/ potvrdenie objednávky dodávateľom.

Objednávka vo forme objednávateľom vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho sa považuje za záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany objednávateľa. Objednávka musí obsahovať nasledovné údaje: osobné údaje objednávateľa (celé meno a priezvisko,

telefónne číslo, fakturačná adresa), emailovú adresu kupujúceho, jednoznačnú identifikáciu objednávaného tovaru a jeho množstva, identifikáciu miesta dodania tovaru v Slovenskej republike. Objednávka, ktorá neobsahuje všetky požadované údaje, nie je záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany objednávateľa, a dodávateľ nebude povinný takúto neúplnú objednávku akceptovať. Emailová adresa zadaná v objednávke bude použitá na doručovanie všetkých informácií objednávateľovi.

Akceptovaním objednávky sa rozumie oznámenie o evidencií objednávky zaslané na e-mailovú adresu objednávateľa. Faktúra bude zákazníkovi dodaná v elektronickej podobe po doručení tovaru. Akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, údaje o kúpnej cene tovaru, dodacej lehote, miesto dodania tovaru, údaje o preprave tovaru vrátane ceny prepravy, údaje o dodávateľovi a údaje o objednávateľovi, prípadne ďalšie potrebné údaje.

3 Podmienky dodania tovaru

Tovar dodávame len v rámci Slovenskej republiky.

Tovar sa dopravuje na miesta dodania (ďalej takisto "miesto určenia") stanoveného podľa objednávky objednávateľa.

Dopravu na adresu určenia zabezpečuje a hradí dodávateľ. V prípade, že je z dôvodov na strane objednávateľa potrebné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je objednávateľ povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručení v ich skutočnej výške.

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na objednávateľa okamihom prevzatia tovaru.

Vlastnícke právo prechádza na objednávateľa (i) dňom odovzdania tovaru alebo (ii) dňom úplného zaplatenia kúpnej ceny, podľa toho ku ktorej zo skutočností uvedených pod písm. (i) a (ii) dôjde neskôr.

Dodávateľ sa zaväzuje dodať spotrebiteľovi objednaný tovar najneskôr v lehote 6 týždňov od potvrdenia objednávky a uhradenia kúpnej ceny, ak má byť kúpna cena uhradená v zmysle týchto VOP ešte pred odoslaním. Ak dodávateľ nesplní svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, je objednávateľ povinný poskytnúť dodávateľovi ďalšiu dodatočnú lehotu v trvaní najmenej 14 dní. Ak dodávateľ nedodá tovar ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť. Ak je však vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé alebo ak pred uzavretím zmluvy objednávateľ dodávateľa výslovne informoval o tom, že dodanie tovaru v určenej lehote alebo v určený deň je pre neho osobitne dôležité, a dodávateľ tovar v tejto lehote nedodal, objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na dodanie veci.

Dodávateľ je oprávnený dodať tovar pred touto lehotou. Čiastkové dodávky sú prípustné.

4 Platobné podmienky

V cenách uvedených v katalógu je zahrnutá daň z pridanej hodnoty.

Objednávateľ je povinný zaplatiť za tovar cenu určenú v katalógu spolu s DPH. Po dodávke tovaru je dodávateľ povinný vystaviť a zaslať objednávateľovi faktúru s náležitosťami daňového dokladu.

Objednávateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi kúpnu cenu riadne a včas, najneskôr pri prevzatí tovaru. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov a v prípade zmeny cien od dodávateľov tovaru. V prípade zmeny cien tovaru je predávajúci povinný o tejto skutočnosti informovať objednávateľa a objednávateľ je oprávnený do 3 dní od obdržania takého oznámenia odstúpiť od zmluvy.

Cenu tovaru môže objednávateľ uhradiť Predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

- Platba prevodom vopred na účet

- Platba kreditnou kartou

V prípade bezhotovostnej platby na účet dodávateľa je objednávateľ povinný uhradiť kúpnu cenu najneskôr do 7 dní od potvrdenia objednávky, pričom tovar bude objednávateľovi odoslaný až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

Dňom zaplatenia kúpnej ceny je deň pripísania čiastky zodpovedajúcej kúpnej cene vrátane dane z pridanej hodnoty na účet dodávateľa.

5 Zodpovednosť za vady tovaru, záruka za akosť

Objednávateľ je povinný pri prevzatí zásielky uskutočniť kontrolu zásielky s cieľom zistiť, či je obal neporušený a či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. Táto kontrola sa netýka obsahu zásielky. Pokiaľ sú pri prevzatí zistené zjavné znaky poškodenia, objednávateľ zásielku neprevezme a tento stav písomne nahlási dodávateľovi prostredníctvom e-mailu na service@kaiserkraft.sk. Ak objednávateľ zásielku i napriek poškodeniu prevezme, vpíše do prepravného listu poznámku: "Poškodený obal – prevzaté s výhradou. Objednávateľ je zároveň povinný skontrolovať počet balíkov na prepravnom liste so skutočným počtom doručených balíkov, ktoré musia byť identické. Ak sa počet balíkov na prepravnom liste nezhoduje s počtom balíkov doručovaných, objednávateľ preberie zásielku s výhradou v prepravnom liste a tento stav nahlási písomne prostredníctvom e-mailu na service@kaiserkraft.sk.

Reklamácia množstva a iných zjavných vád tovaru musí byt' objednávateľom uplatnená do 3 pracovných dní od dátumu prevzatia tovaru.

Dodávateľ ďalej zodpovedá objednávateľovi za vady, ktoré má tovar pri prevzatí objednávateľom, alebo ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). Faktúra na tovar slúži zároveň ako záručný list.

Dodávateľ nenesie zodpovednosť za opotrebovanie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, nevhodným ošetrovaním, vplyvom poveternostných podmienok, neodbornou manipuláciou, úmyselným poškodením alebo za vady tovaru, na ktoré bol objednávateľ upozornený pred uzatvorením kúpnej zmluvy. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá dodávateľ za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Zodpovednosť dodávateľa za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť rovnako nevzniká, pokiaľ tieto vady boli spôsobené po prevzatí objednávateľom vonkajšími vplyvmi a nespôsobil ich dodávateľ alebo osoby, s ktorých pomocou dodávateľ plnil svoj záväzok.

Záručná doba predstavuje 36 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci objednávateľom.

Ak objednávateľ zistí iné ako zjavné poškodenia zásielky, je o tom povinný informovať dodávateľa (reklamovať tovar) jedným z nasledujúcich spôsobov:

- písomne e mailom na service@kaiserkraft.sk

- písomne poštou na adrese KAISER+KRAFT, s.r.o., Štúrova 71/A, 949 01 Nitra

Dodávateľ bezodkladne po uplatnení reklamácie vydá objednávateľovi o tejto skutočnosti písomné potvrdenie alebo mu ho doručí e-mailom alebo poštou.

V rámci zodpovednosti dodávateľa za vady predaného tovaru má objednávateľ nasledujúce práva:

- Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má objednávateľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Dodávateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

- Objednávateľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

- Dodávateľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to objednávateľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

- Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má objednávateľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú objednávateľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však objednávateľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

- Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má objednávateľ právo na primeranú zľavu z ceny veci.

- Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú dodávateľ zodpovedá, má objednávateľ namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

Objednávateľ má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.

POSTUP PRI VYBAVENÍ REKLAMÁCIE:

Dodávateľ je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Ak objednávateľ uplatnil reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, môže dodávateľ vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia.

Ak objednávateľ uplatnil reklamáciu výrobku po 12 mesiacoch od kúpy a dodávateľ ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže objednávateľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša dodávateľ bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak objednávateľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť dodávateľa za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Dodávateľ je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Dodávateľ je povinný pri uplatnení reklamácie vydať objednávateľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, dodávateľ je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak objednávateľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Dodávateľ je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

6 Odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru

Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak objednávateľ neuhradí v stanovenej lehote kúpnu cenu.

Objednávateľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 30 dní, ktorá beží, ak ide o:

- kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru,

- zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru; alebo

- zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru,

pričom odstúpenie od kúpnej zmluvy musí objednávateľ zaslať e-mailom alebo poštou na adresu: KAISER + KRAFT, s.r.o., Štúrova 71/A, 949 01 Nitra, popr. objednávateľ môže využiť formulár na odstúpenie od zmluvy na webovej stránke dodávateľa, ktorý je zároveň uvedený aj ako príloha č. 1 týchto VOP.

Objednávateľ nemôže v zmysle §7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. Z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý:

- je zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo vyrobený na mieru alebo je určený osobitne pre jedného spotrebiteľa,

- podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

- je uzavretý v ochrannom obale, a ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

- môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť vrátený dodávateľovi do štrnástich (14) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy. Ak objednávateľ odstúpi od kúpnej zmluvy, znáša dodávateľ náklady spojené s navrátením tovaru dodávateľovi, okrem prípadov, ak tovar nemôže byť kvôli svojej povahe vrátený obvyklou cestou.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy vráti dodávateľ peňažné prostriedky prijaté od objednávateľa do štrnástich dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým ich dodávateľ od objednávateľa prijal, ak si objednávateľ nevyžiada iný spôsob vrátenia platby (napr. na iný bankový účet). Ak objednávateľ odstúpi od kúpnej zmluvy, dodávateľ nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky objednávateľovi skôr, než mu objednávateľ tovar vráti alebo preukáže, že tovar dodávateľovi odoslal.

7 Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Objednávateľ má právo obrátiť sa na Dodávateľa so žiadosťou o nápravu (e-mailom na service@kaiserkraft.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým dodávateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že dodávateľ porušil jeho práva. Ak dodávateľ odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, objednávateľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z.. Subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže objednávateľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.

Objednávateľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom – fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi objednávateľom a dodávateľom, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od objednávateľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava, internetová adresa: https://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

8 Ochrana osobných údajov

Dodávateľ spracúva osobné údaje Objednávateľov, ktorí sú fyzickými osobami, na základe a v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov), (ďalej tiež ako „GDPR“), a to za stanovenými účelmi, ako aj spôsobmi a prostriedkami spracovania, ktoré vždy zodpovedajú príslušnému právnemu titulu v zmysle článku 6 GDPR. Objednávatelia – fyzické osoby sú transparentne informované v zmysle článku 13 a 14 GDPR, ako aj poučené o právach dotknutých osôb v zmysle ustanovení článkov 15 až 22 GDPR.

9 Údaje dodávateľa

Údaje dodávateľa:
KAISER+KRAFT, s.r.o.
Sídlo: Štúrova 71/A, Nitra 949 01
IČO: 36 786 080
registrácia: Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, Vložkač. 20021/N
DIČ: 2022387356
IČ DPH: SK2022387356
e-mailová adresa: service@kaiserkraft.sk

Tel. číslo 037/6523633 alebo 0905 693 931

Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu tovaru, podať sťažnosť alebo iný podnet na vyššie uvedenej adrese.

10 Záverečné ustanovenia

Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia všetky kúpne zmluvy o dodávke tovaru podľa katalógu KAISER+KRAFT uzavreté medzi objednávateľom a dodávateľom. Objednávateľ odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil so znením obchodných podmienok, že s nimi súhlasí, a že si je vedomý skutočnosti, že obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi ním a dodávateľom.

Odlišné dojednania v písomnej kúpnej zmluve majú prednosť pred týmito VOP.

Tieto obchodné podmienky boli vydané a sú platné odo dňa 1.3.2020

V Nitre dňa 4.2.2020

KAISER+KRAFT, s.r.o.