Úspešná tímová práca

Ľahko sa povie, ťažko vykoná?

2021/08/25

Už počas školy sa môžeme stretnúť s dvomi typmi žiakov. Jednej skupine sa pri spojení „skupinová práca“ rozžiaria oči, tá druhá radšej pracuje samostatne bez dlhších diskusií. V pracovnej oblasti je skupina „tímových hráčov“ veľmi žiadaná.

Vedúci pracovníci totiž vedia, že tímová práca v skutočnosti vôbec neprebieha tak ľahko, ako sa očakávalo. V tomto príspevku sa venujeme niektorým základným otázkam týkajúcich sa tímovej práce.

Čo vlastne znamenajú pojmy tímová práca a tímovosť? Aké rôzne tímové roly poznáme? Ako vytvárajú vedúci pracovníci správne predpoklady pre dobrú tímovú prácu a s akými bežnými problémami sa stretávajú? 

Kedy hovoríme o tímovej práci?

Pojmy tímová práca a tímovosť v súčasnosti predstavujú veľmi obšírny pojem. Na čo najlepšie dosiahnutie cieľa úspešnej spolupráce je nevyhnutné tieto pojmy vymedziť.

Tímová práca

O tímovej práci hovoríme, ak skupina osôb pracuje na spoločnom cieli. V takom prípade má každý člen tímu inú úlohu. Všetci účastníci riadia dôležitú časť na dosiahnutie spoločného cieľa. Vedúci tímu zodpovedá za rozdelenie úloh a koordináciu procesu.

Tímovosť

Mäkké zručnosti, ktoré člen tímu potrebuje na úspešné splnenie spoločnej úlohy, sa nazývajú tímovosť. Tímový zamestnanec je preto schopný hodnotne prispieť k splneniu úlohy bez toho, aby prevzal celú koordináciu a podriadil sa ostatným členom.

Tento typ práce sa často využíva pri časovo obmedzených projektoch, pri ktorých spolupracujú zamestnanci rôznych oddelení alebo s rôznym zameraním. Tímová práca je však dôležitá aj na dosiahnutie optimálnych výsledkov pri každodenných úlohách v rámci jedného oddelenia.

To, či bude spolupráca medzi vašimi zamestnancami úspešná, nezávisí len od samotných členov tímu, ale aj od vás ako vedúceho tímu. V nasledujúcej časti sa dozviete o bežných výzvach, s ktorými sa vedúci pracovníci stretávajú pri tejto úlohe.

Je dobrá tímová práca vôbec možná?

Určite to poznáte. V motivačnom liste sa odporúča uviesť, že ste „tímový hráč“. Vedúci pracovníci sa pri rozhodovaní, či sa uchádzač hodí do tímu, musia spoliehať na svoj prvý dojem.

Ani skutočnosť, že zamestnanci sa navzájom dobre poznajú, nezaručuje, že tímová práca bude hračka. Od čoho to závisí?


4 časté chyby na ceste k úspešnej tímovej práci

1. Skupina = tím

Nie vždy platí, že každá skupina osôb tvorí tím. Tím sa vyznačuje spoločnou zodpovednosťou, jasne definovanými pozíciami, pravidlami a kompetenciami. Skupina je len voľné zhromaždenie jednotlivých osôb.

2. Vytvoriť tím je jednoduché

Skutočne výkonné tímy sa nepodarí vytvoriť len tak jednoducho. Tím musí vzniknúť procesom rozvoja tímu – nezávisle od toho, ako dobre sa členovia poznajú. Proces učenia by mal iniciovať vedúci pracovník a mal by sa realizovať formou seminárov alebo aj počas mimopracovných aktivít.

3. Tímová práca funguje aj bez vedúceho tímu

Nie je potrebné volať vedúceho tímu pri každom probléme v pláne.Tím sa musí vedieť zorganizovať aj sám, alebo nie? Podobné otázky sú pri tomto spôsobe práce zbytočné.

Na optimálne fungovanie a koordináciu procesu potrebuje tím kompetentného vedúceho tímu. Existujú aj iné formy práce, ako napr. spolupráca, ktoré sa viac zameriavajú na vlastnú organizáciu.

4. Tímová práca je vždy lepšia

Kolegovia, ktorí úspešne pracujú na projekte, si vymieňajú získané poznatky a vzájomne si podajú pomocnú ruku. To je splnený cieľ takmer každého vedúceho pracovníka.

Predpokladať, že tímová práca je vhodná pre každú úlohu, je mylné. Najmä ak ste ešte neprijali opatrenia na budovanie tímu, Vaši zamestnanci často stratia neefektívnou spoluprácou viac času ako samostatnou prácou. 

Vzhľadom na dané prekážky nie je žiadnym prekvapením, že mnohí vedúci pracovníci majú pocit, že produktívna tímová práca nie je reálna. Trochu dobrej predprípravy vám ale môže pomôcť vytvoriť výkonný tím. V nasledujúcej kapitole sa dozviete, aké výhody prináša dobrá tímová práca pre vašu spoločnosť.

Nemáte ešte všetky potrebné pracovné prostriedky na blížiace sa tímové stretnutie?

Úspech tímovej práce: aké výhody prináša tímová práca vám a vašej spoločnosti

Tímová práca

Vaše oddelenie možno ušetrí viac času a zdrojov, ak každý zamestnanec pracuje samostatne. Úspešnej tímovej práci a kompetentnému vedeniu tímu sa treba učiť a na začiatok si vyžadujú proces učenia. Ak to už raz zvládnete, fungujúce štruktúry tímu môžu do vašej spoločnosti priniesť niekoľko pozitívnych účinkov:

 • viac sociálnych zručností vašich zamestnancov prostredníctvom zlepšenia kultúry riešenia problémov a komunikácie,
 • zlepšené zručnosti vedenie vedúcich pracovníkov,
 • optimálne výsledky prostredníctvom kolektívneho efektu učenia a zvýšenie povedomie o zodpovednosti,
 • silnejšia lojalita vašich zamestnancov prostredníctvom silnejších sociálnych väzieb,
 • lepšia príprava na digitálnu budúcnosť, v ktorej je čoraz dôležitejšie vytváranie sietí a práca v medzinárodných tímoch. 

Ako by ste mali postupovať, aby ste dosiahli vyššie spomínané benefity? Najprv je potrebné zistiť, kto sú vaši zamestnanci.

Správna štruktúra: typy osobností v tíme

Skutočnosť, či daná osoba dobre pracuje v tíme, často závisí od toho, aká je sebavedomá. Cieľ však nedosiahne ani tím, ktorý pozostáva len z vlkov samotárov, ani tím, ktorý sa skladá len z ľudí s dokonalými komunikačnými schopnosťami – rozhoduje správna kombinácia.

V 70. rokoch skúmal psychológ Meredith Belbin otázku, do akej miery závisí úspech tímu od jeho štruktúry. Na základe svojej štúdie stanovil deväť tímových rolí, ktoré by mali byť rovnomerne zastúpené v každom výkonnom tíme:

Roly orientované na činy

 • Tvorcovia: proaktívni, prekonávajú prekážky
 • Perfekcionisti: svedomití, zabezpečujú optimálne výsledky
 • Realizátori: organizovaní, implementujú plány

Roly orientované na komunikáciu

 • Koordinátori: komunikatívni, usmerňujú tím
 • Tímoví pracovníci: diplomatickí, urovnávajú konflikty
 • Priekopníci: zapálení, vytvárajú kontakty

Roly orientované na vedomosti

 • Špecialisti: angažovaní, prispievajú odbornými znalosťami
 • Inovátori: kreatívni, prinášajú nové nápady
 • Pozorovatelia: analytickí, kontrolujú realizovateľnosť

Táto klasifikácia vám pomôže identifikovať silné stránky vašich zamestnancov. Okrem toho nezabúdajte ani na individuálne vlastnosti. Prihliadajte na osobnú situáciu a emocionálnu stabilitu danej osoby. Rozhodujúce môže byť aj to, či je celková nálada zamestnanca skôr pozitívna alebo negatívna.

5 tipov: Ako dosiahnuť úspešnú tímovú prácu

Tímová práca

Na záver prinášame päť praktických opatrení, ktoré vám pomôžu pri ďalšom úspešnom tímovom projekte:

Úspešná tímová práca: ľahko sa povie, ťažko vykoná? mg$

Kontaktujte nás!

Na zodpovedanie ďalších otázok sme Vám kedykoľvek k dispozícii