Späť
Produktový poradca Prevádzka

Ciachovateľné plošinové váhy

Informácia k ciachovaniu váh

Ciachovanie

Ciachovanie váhy je testovanie meracieho prístroja predpísané zákonodarcom, pri dodržaní všetkých právnych predpisov vzťahujúcich sa na ciachovanie, predovšetkým intervalov ciachovania a povolených odchýlok pri ciachovaní. Zákon o ciachovaní slúži na všeobecnú ochranu spotrebiteľa a uplatňuje sa predovšetkým v „obchodnom styku“ a v medicíne.

Prvé ciachovanie

Váhy podliehajúce povinnosti ciachovania musia byť pred prvým uvedením do prevádzky podrobené prvému ciachovaniu (postup posudzovania zhody). Na vykonanie ciachovanie potrebujeme stabilné miesto umiestnenia váhy. Dodatočné ciachovanie už nie je možné vykonať.

Opätovné ciachovanie

Ciachované váhy sa musia po uplynutí doby platnosti ciachovania opätovne naciachovať. Interval ciachovania váh < 3000 kg je spravidla 2 roky (trieda ciachovania I, II, III).

Podľa smernice EÚ 2009/23 ES musia byť váhy ciachované úradne, ak sa používajú nasledovne:

  • v obchodnom styku (keď sa cena tovaru stanovuje vážením)
  • pri výrobe liečiv (napr. v lekárňach), ako aj pri analýzach v medicínskych a farmaceutických laboratóriách
  • pri výrobe hotových balení
  • pre úradné účely (stanovenie poplatkov, ciel, pokút pri znalcoch, ako aj znaleckých posudkoch pre súdy)


Po vykonaní každého ciachovania sa váha opatrí ciachovacou pečaťou. Týmto sa potvrdzuje presnosť v rámci prípustných ciachovacích tolerancií.

Naše top kategórie z tohto poradcu