Späť
Produktový poradca Životné prostredie

Informácie k skladovaniu nebezpečných látok predpisov

S informáciami uvádzanými v nasledujúcej časti vám poskytneme prehľad o aktuálnych predpisoch a nariadeniach ku skladovaniu kvapalín ohrozujúcich povrchové vody a zápalných kvapalín v súlade so zákonom.

Takto skladujte zápalné a vodu ohrozujúce kvapaliny podľa predpisov

Prosím, rešpektujte vo všeobecnosti pre vás záväzné predpisy špecifické pre danú krajinu, ustanovenia a zákony týkajúce sa osvedčení, predpísaného záchytného objemu atď.

Inštalácia a skladovanie záchytných vaní

K ochrane podzemných vôd musia byť nádoby, v ktorých sa skladujú zápalné alebo vodu ohrozujúce kvapaliny, zabezpečené proti vytekaniu pomocou vhodných záchytných vaní.
Záchytné vane sa smú inštalovať len na rovné plochy, chránené proti dažďu. Podľa nemeckých predpisov a zákonov musí záchytná vaňa vedieť zachytiť objem najväčšej nádrže, avšak minimálne 10 % uskladneného množstva.

Príklad
Skladovanie 2 sudov po 200 litrov

  • celkové skladované množstvo = 400 litrov, z toho 10 % = 40 litrov
  • najväčšia nádoba = 200 litrov

Potrebný objem vane = 200 litrov

Pozor!
V oblastiach s chránenými vodnými zdrojmi (pokiaľ je skladovanie schválené) sa musí dať zachytiť celkové skladované množstvo (100 %).

Oceľové záchytné vane na skladovanie zápalných kvapalín kategórií GHS 1 - 3, ako aj vodu ohrozujúcich kvapalín kategórií GHS 1 - 4.

Záchytné vane z PE na skladovanie vodu ohrozujúcich kvapalín kategórií GHS 1 - 4. V Nemecku nie sú tieto povolené na skladovanie horľavých médií.

Informácie ku skladovaniu nebezpečných látok zodpovedajúc predpisom a vodiacemu systému - Skladovanie nebezpečných látok wt$

Odolnosť materiálov

Odolnosť použitých materiálov voči korózii, ako aj ich znášanlivosť s uskladnenými látkami musí byť preukázateľne zabezpečená. Za to je zodpovedný používateľ. Prosím, rešpektujte vždy zoznamy odolností a listy s údajmi nebezpečných látok k skladovanému médiu.

Tip
V prípade, že v zoznamoch s údajmi o odolnosti nie sú uvedené žiadne predpisy, môže materiál väčšinou zodpovedať materiálu skladovacej nádoby.

Zatriedenie / označenie vodu ohrozujúcich kvapalín

Symboly nebezpečných látok pre kvapaliny ohrozujúce vodu

DOTERAZ podľa WHG (do 30. 11. 2010)

Informácie ku skladovaniu nebezpečných látok zodpovedajúc predpisom a vodiacemu systému - Skladovanie nebezpečných látok wt$

Klasifikácia: silne ohrozujúce vodu | Veta R: - | Kategória nebezpečenstva: WGK3
Klasifikácia: ohrozujúce vodu | Veta R: R 50, R 50/53, R 51/53 | Kategória nebezpečenstva: WGK2
Klasifikácia: mierne ohrozujúce vody | Veta R: R 52/53, R 53 | Kategória nebezpečenstva: WGK1

NOVÉ podľa GHS / REACH (zmena od 1. 12. 2010)

Informácie ku skladovaniu nebezpečných látok zodpovedajúc predpisom a vodiacemu systému - Skladovanie nebezpečných látok 677

Klasifikácia: akútne ohrozujúce vodu | Veta H: H 400 | Kategória nebezpečenstva: kategória GHS 1

Klasifikácia: chronicky ohrozujúce vodu | Veta H: H 410 | Kategória nebezpečenstva: kategória GHS 1

Klasifikácia: chronicky ohrozujúce vodu | Veta H: H 411 | Kategória nebezpečenstva: kategória GHS 2

Klasifikácia: chronicky ohrozujúce vodu | Veta H: H 412 | Kategória nebezpečenstva: kategória GHS 3

Klasifikácia: chronicky ohrozujúce vodu | Veta H: H 413 | Kategória nebezpečenstva: kategória GHS 4

Zatriedenie / označenie horľavých kvapalín

Symboly nebezpečných látok pre zápalné kvapaliny

DOTERAZ podľa vyhlášky o nebezpečných látkach - GefstoffV (do 30. 11. 2010)

Informácie ku skladovaniu nebezpečných látok zodpovedajúc predpisom a vodiacemu systému - Skladovanie nebezpečných látok wt$

Klasifikácia: vysoko zápalné | Kritériá: bod vznietenia < 0 °C bod varu < 35 °C | Veta R: R 12

Klasifikácia: ľahko zápalné | Kritériá: bod vznietenia < 21 °C | Veta R: R 11, R 15, R 17

Klasifikácia: zápalné | Kritériá: bod vznietenia > 21 °C < 35 °C | Veta R: R 10

NOVÉ podľa GHS / REACH (zmena od 1. 12. 2010)

Informácie ku skladovaniu nebezpečných látok zodpovedajúc predpisom a vodiacemu systému - Skladovanie nebezpečných látok 675

Klasifikácia: extrémne zápalné | Kritériá: bod vznietenia < 23 °C bod varu < 35 °C | Veta H: H 224 | Kategória nebezpečenstva: kategória GHS 1

Klasifikácia: ľahko zápalné | Kritériá: bod vznietenia < 23 °C bod varu > 35 °C | Veta H: H 225 | Kategória nebezpečenstva: kategória GHS 2

Klasifikácia: zápalné | Kritériá: bod vznietenia > 23 °C < 60 °C | Veta H: H 226 | Kategória nebezpečenstva: kategória GHS 3

Ďalšie symboly nebezpečných látok podľa GHS

Informácie ku skladovaniu nebezpečných látok zodpovedajúc predpisom a vodiacemu systému - Skladovanie nebezpečných látok 673

Žieravé C

Informácie ku skladovaniu nebezpečných látok zodpovedajúc predpisom a vodiacemu systému - Skladovanie nebezpečných látok 679

Jedovaté T

Veľmi jedovaté T+

Všetky údaje platia výhradne pre Nemecko, nekladú si nárok na kompletnosť a sú nezáväzné. Dodržiavajte vo všeobecnosti predpisy platné pre vašu krajinu. Bližšie informácie dostanete od vášho kompetentného úradu.

Vodiaci systém - Skladovanie nebezpečných látok

Aby sme vám uľahčili výber produktu na skladovanie nebezpečných látok vhodného pre vašu aplikáciu, integrovali sme pri príslušných produktoch vodiaci systém pre skladovanie nebezpečných látok:

Ohľadom prípustnej vhodnosti a odolnosti sú symboly nebezpečných látok zobrazené prednostne k skladovaným médiám (tieto symboly nájdete aj na vašich nádobách s nebezpečnými látkami).

Ohľadom osvedčenia je zobrazené logo príslušného skúšobného certifikátu.

Osvedčenia

Informácie ku skladovaniu nebezpečných látok zodpovedajúc predpisom a vodiacemu systému - Skladovanie nebezpečných látok 646
Informácie ku skladovaniu nebezpečných látok zodpovedajúc predpisom a vodiacemu systému - Skladovanie nebezpečných látok 711

US-americké skúšobné certifikáty

Informácie ku skladovaniu nebezpečných látok zodpovedajúc predpisom a vodiacemu systému - Skladovanie nebezpečných látok 665

Environmental Protection-Agency

Informácie ku skladovaniu nebezpečných látok zodpovedajúc predpisom a vodiacemu systému - Skladovanie nebezpečných látok 692

Occupational Safety & Health Agency National Fire Protection Agency

Informácie ku skladovaniu nebezpečných látok zodpovedajúc predpisom a vodiacemu systému - Skladovanie nebezpečných látok 724

Uniform Fire Code

Informácie ku skladovaniu nebezpečných látok zodpovedajúc predpisom a vodiacemu systému - Skladovanie nebezpečných látok 669

Factory Mutual (nezávislá testovacia agentúra)

Vysvetlenie použitých pojmov a skratiek

ADR/RID
Predpisy pre medzinárodnú prepravu nebezpečných nákladov po ceste a železnici


BetrSichV
Nariadenie o bezpečnosti prevádzky


DIBt
Nemecký inštitút pre stavebnú techniku


GGVSEB
Predpisy k preprave nebezpečných nákladov po ceste, železnici a vnútrozemskej riečnej preprave


GHS
Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals Celosvetový jednotný systém na klasifikáciu a označovanie chemikálií (stupne a zmesi).

IBC/KTC
Intermediate Bulk-Container/kubický cisternový kontajner
Medzinárodne schválený veľký obalový materiál pre kvapalné nebezpečné náklady.


StawaR
Smernica o oceľových vaniach do 1000 litrov


TRbF
Technické predpisy pre horľavé kvapaliny


TRG
Technické predpisy pre stlačené plyny


ADR/RID
Predpisy pre medzinárodnú prepravu nebezpečných nákladov po ceste a železnici


ÜHP
Vyhlásenie o zhode výrobcu po skúške výrobku prostredníctvom uznávaného inštitútu

Naše top produkty z tohto poradcu
Relevantné
Počet výrobkov: 562