Ako správne uplatňovať zákony o likvidácii odpadu vo vašej spoločnosti

2021/08/08


Plastová hračka s vybitými batériami, rozbitá počítačová myš alebo staré drevené police, ktoré zostali pri poslednom sťahovaní. Jeden alebo druhý odpad z domácnosti rýchlo skončí v koši na zvyškový odpad, hoci by sa mal v skutočnosti likvidovať oddelene – zvyčajne to zostáva nepovšimnuté.

Na pracovisku sa však úrady na správnu likvidáciu odpadu dohliadajú pozornejšie. Likvidácia odpadu musí byť organizovaná podľa určitých predpisov a musí byť tiež zrozumiteľne zdokumentovaná. V tomto článku sa dozviete, prečo je odpadové hospodárstvo také dôležité. Nájdete tu aj užitočné tipy na praktickú implementáciu hierarchie odpadového hospodárstva vo vašom podniku.

Prečo existujú zákony o nakladaní s odpadom?

Otázka, čo sa deje s naším odpadom po jeho likvidácii, sa stáva čoraz naliehavejšou. Správne nakladanie s odpadmi sa netýka len plastov a obalov.

Mnohé druhy odpadu, ako napríklad batérie alebo energeticky úsporné žiarovky, obsahujú škodlivé látky, ktoré by sa nikdy nemali dostať do životného prostredia. Iné súčasti výrobkov, napríklad určité kovy v elektrických zariadeniach, sa okrem toho dajú použiť opätovne. Ak sa teda spotrebiče recyklujú správne, je potrebné spotrebovať menej nových zdrojov.

Základné rámcové podmienky pre nakladanie s odpadom sú stanovené na úrovni EÚ. Tým sa zabezpečí, že všetky členské štáty budú presadzovať spoločnú politiku v oblasti odpadov, t. j. budú sa usilovať o dosiahnutie spoločného cieľa vo veciach odpadu. Najdôležitejšou z týchto smerníc EÚ je zrejme rámcová smernica o odpade (2008/98/ES).

Upozornenie: Materiál, ktorý chcete opätovne použiť, by sa mal zhromaždiť vo vhodných zberných nádobách, skontrolovať a v prípade potreby vyčistiť.

Správne nakladanie s odpadom v podniku v 5 krokoch – takto to funguje

1. Zabránenie
 • Zníženie množstva odpadu
  Najlepšia možnosť pre vašu firmu a životné prostredie: Kde nie je odpad, tam nie je čo likvidovať.
 • Zníženie škodlivých látok
  V niektorých prípadoch sa odpadu nedá úplne vyhnúť. Existuje však možnosť prejsť na výrobky, ktorých odpad má menej škodlivých účinkov. Napríklad namiesto plastových obalov sa vyvíja čoraz viac alternatív, ktoré sa vyrábajú zo zvyškov, ako je kukuričná slama, piliny alebo dokonca zvyšky potravín.
 • Výmena skúseností
  Vaši zamestnanci, ktorí denne pracujú s výrobkami a obalmi, majú často veľmi dobré nápady, ako zabrániť vzniku odpadu.
 • Informovanie o cieli
  Je dôležité, aby boli všetci zamestnanci informovaní o cieli znižovania množstva odpadu. Ešte lepšie je, ak si môžete stanoviť konkrétny cieľ, ktorý by ste chceli spoločne dosiahnuť do určitého dátumu. To zvyšuje motiváciu.
2. Opätovné použitie
 • Oprava: Najmä elektrické spotrebiče sa často dajú opraviť namiesto ich likvidácie a kúpy nových.
 • Opätovné použitie: Ak je to možné, uschovajte a opätovne použite obaly alebo iné materiály.

V tejto fáze ide o predĺženie životnosti zariadení a výrobkov s cieľom znížiť množstvo odpadu v prevádzke. Mnohé iné súčasti výrobkov sa môžu na ten istý účel použiť aj viackrát.

3. Recyklácia

Ak nie je možné použiť žiadnu z uvedených stratégií, odpad sa musí odviesť na príslušnú skládku. Tu dodržiavajte osobitné predpisy pre prepravu a likvidáciu nebezpečného odpadu a špeciálneho odpadu.

Ochrana životného prostredia a zdrojov je pre nás u KAISER+KRAFT mimoriadne dôležitá. Radi vás podporíme pri zavádzaní opatrení v oblasti odpadového hospodárstva vo vašom podniku. Pozrite si náš svet produktov pre nakladanie s odpadmi.

4. Recyklácia

V tejto fáze sa spaľujú materiály, pomocou ktorých sa môže vyrábať elektrická energia alebo teplo. Upozorňujeme, že na energetické zhodnocovanie sú vhodné len suroviny, ktoré pri spaľovaní neuvoľňujú škodlivé látky. Aj tento odpad sa zvyčajne zbiera v podniku a potom sa odovzdáva do príslušného recyklačného centra .

5. Likvidácia

Ak nie je možné použiť žiadnu z uvedených stratégií, odpad sa musí odviesť na príslušnú skládku. Tu dodržiavajte osobitné predpisy pre prepravu a likvidáciu nebezpečného odpadu a špeciálneho odpadu.

Ochrana životného prostredia a zdrojov je pre nás u KAISER+KRAFT mimoriadne dôležitá. Radi vás podporíme pri zavádzaní opatrení v oblasti odpadového hospodárstva vo vašom podniku. Pozrite si náš svet produktov pre nakladanie s odpadmi.

Likvidácia odpadu v podniku mg$

Kontaktujte nás

Na zodpovedanie ďalších otázok sme vám kedykoľvek bezplatne k dispozícii