Späť
Produktový poradca Životné prostredie

Správne naplánovanie laboratórnych zariadení

Priebeh plánovania laboratórnych zariadení

Laboratóriá by sa mali plánovať podľa možnosti z vnútra smerom von! To znamená, že najprv sa plánuje zariadenie laboratória, potom miestnosť a technické zariadenie budovy a nakoniec budova. Len tak bude zabezpečené, že zariadenie bude prispôsobené priebehu pracovného procesu a požiadavkám užívateľa.

V technických požiadavkách sa stanovia nasledovné údaje a objasnia nasledovné otázky:

 • Druh a frekvencia pracovných procesov
 • Plochy na experimentálne procesy
 • Počet osôb zamestnaných v laboratóriu
 • Počet miest na vyhodnocovanie/písanie
 • Potreba prístrojov
 • Aké chemikálie, spotrebné materiály, pomocné látky sú potrebné?
 • Potrebné sanitárne prostriedky a elektrické zariadenia s uvedením kvality
 • Požiadavky na odkladacie priestory
 • Ako bude prebiehať logistika pri výstavbe laboratória?
 • Likvidácia chemikálií
 • Počet potrebných priestorov, vedľajších miestností a sociálnych miestností

Potom sa schválené technické požiadavky zapracujú do knihy základného vybavenia (tzv. Raumbuch), obsahujúcej kvantitatívne a kvalitatívne určenia k laboratórneho priestoru a laboratórnemu zariadeniu.

Správne naplánovanie laboratórnych zariadení wt$

Sanita, elektro

Dôležitá je presná definícia rozhraní:

 • Ako budú vedené vedenia v budove?
 • Ako sa médiá dostanú do laboratória?
 • Budú médiá ako napríklad vákuum alebo stlačený vzduch vyrábané centrálne alebo decentrálne?
 • Kde sú odovzdávacie body?
 • Kto napojí vedenia na uzatvárací ventil?
 • Kto zabezpečí prúdové obvody a napojí elektrické vedenia?

Ventilácia

 • Aké množstvá vzduchu budú potrebné?
 • Ako vysoká je výmena vzduchu v miestnostiach?
 • Sú plánované digestory s variabilnými objemovými prúdmi?
 • Sú miestnosti klimatizované?
 • Kto preberá reguláciu vzduchu v laboratórnych priestoroch?
 • Ako sa predstavuje vývoj tepla prostredníctvom prístrojov, osôb atď.?
 • Kto napojí digestory a odsávané skrine na ventilačné zariadenie?

Detailné plánovanie laboratórneho zariadenia

Laboratórne stoly

 • Aký materiál je potrebný resp. postačujúci na dosky stolov?
 • Aké médiá v akej kvalite (sanita, elektro) budú na stole potrebné?
 • Majú sa integrovať police alebo závesné skrinky?
 • Aké podstavcové skrine budú potrebné?
 • Majú sa integrovať drezy alebo sa predpokladajú samostatné výlevky?

Úložné priestory

 • Aké zariadenia, spotrebné materiály, pomocné prostriedky sa musia skladovať?
 • Je potrebný úložný priestor na úschovu dokumentácie atď.?
 • Sú potrebné skrine s odsávaním, ako skrine na kyseliny a lúhy, skrine na fľaše na stlačený plyn, skrine na rozpúšťadlá alebo skrine na chemikálie?

Laboratórne digestory

 • Definovanie typu digestora na základe výšky miestnosti a práce, ktoré má vykonávať
 • Aké médiá budú potrebné?
 • Konštantný alebo variabilný odvádzaný vzduch?
 • Sú na základe agresívnych chemikálií potrebné špeciálne obloženia ako keramika, polypropylén alebo ušľachtilá oceľ?
 • Sú potrebné výkyvné klapky v bočnej stene digestora na prechod káblov?

Bezpečnosť

Smernice pre laboratóriá boli vypracované hlavným zväzom živnostenských profesijných spoločností (Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften), odbornou komisiou pre chémiu a obsahujú ochranné opatrenia pre všeobecne známe práce v laboratóriách s nebezpečenstvami, ktoré sa pri nich vyskytujú. Zaoberajú sa aj výstavbou a vybavením laboratórií. Nájdete tam vyjadrenia k témam:

Obslužné a dopravné cesty
Obslužná plocha pred laboratórnym stolom alebo digestorom: 450 mm
Dopravná plocha medzi 2 obslužnými plochami: 550 mm

 • Dvere: Musia sa otvárať dovnútra a musia byť vybavené priehľadným okienkom.
 • Ventilácia: Laboratória musia byť vybavené dostatočnými, kedykoľvek účinnými technickými ventilačnými zariadeniami.
 • Úložné priestory pre nebezpečné látky: Musia byť napojené na dostatočne dimenzované a kedykoľvek účinné zariadenie odpadového vzduchu.
 • Telové sprchy: V laboratóriách musí byť na výstupe inštalovaná telová sprcha napájaná vodou (najlepšie pitnou vodou).
 • Očné sprchy: V laboratóriách musí byť inštalovaná očná sprcha napájaná pitnou vodou.
Naše top produkty z tohto poradcu
Relevantné
Počet výrobkov: 40